بر آورد تابع آبدهی قناتهای یزد

نویسندگان

دکتر کاظم صدر

مجید سجادی نائینی

چکیده

عوامل موثر بر آبدهی قنات در این مقاله بررسی شده و با استفاده از آمار مربوط به عوامل یاد شده و آبدهی 287 رشته قنات در منطقه یزد واردکان از استان یزد چند تابع آبدهی برای قناتهای مزبور برآورد شده و تأثیر نسبی عوامل سابق الذکر بر آبدهی قنات تعیین و اندازه گیری شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

برآورد کشش قیمتی تقاضای مطبوعات، نشانگر ضروری بودن این کالا برای مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران است. برآورد کشش درآمدی نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادی برای بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفی وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات تری نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهری و روستایی صادق است. در این راستا، حذف یارانه های مطبوعاتی...

متن کامل

بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

برآورد کشش قیمتی تقاضای مطبوعات، نشانگر ضروری بودن این کالا برای مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران است. برآورد کشش درآمدی نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادی برای بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفی وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات تری نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهری و روستایی صادق است. در این راستا، حذف یارانه های مطبوعاتی...

متن کامل

نقش سرمایه گذاری و لایروبی درکاهش تلفات آبدهی وحفاظت قناتهای استان فارس

به منظور بررسی افزایش کارائی آبدهی قناتهای استان فارس 100 رشته از کاریزهای بیضا‘ قصر الدشت ‘ سروستان و ابرقو مورد مطالعه قرار گرفته و اثر عوامل مختلف از جمله کول کاری و لایروبی بر آبدهی آنها اندازه گیری شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهند که نه فقط دو عامل یاد شده اثر مثبت ومعنی داری بر آبدهی قنات دارد. بلکه‘ یک تومان سرمایه گذاری در کول کاری حداقل 12 برابر بازدهی دارد. در حالیکه بازدهی همین ...

متن کامل

بر آورد تابع تقاضای دارو در ایران از طریق بودجه خانوار در طی سالهای 1389-1370

 Background: The rising expenditure of drugs is a worldwide policy concern. This research aimed to estimate drug demand function in Iranian urban population in order to help effective policy making for drug consumption rationalization. Methods: This is a descriptive–analytical research. The required data were gathered from the published statistics of Iran Statistics Center, Iran Central Bank an...

متن کامل

بر آورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران : یک تحلیل مجدد

تحقیق عملی تابع تقاضای واردات ، یکی از فعالترین زمینه های تحقیق در اقتصاد بین الملل می باشد . بطور سنتی ، قیمتهای نسبی و درآمد های واقعی مهمترین عوامل موثر در این تابع تقاضا می باشند. بر این دیدگاه دو ایراد و مشکل وارد می باشد: اول ، عوامل مؤثر بر تابع تقاضای واردات مستقیماً از بهینه سازی مطلوبیت مصرف کننده بدست نیامده است. دوم ، متغیرهای موجود در تابع تقاضای اقتصاد کلان نیز ناپا یا می باشند...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 3و4

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021