الحاق یک دستگاه غلتک خاک نشان عمیق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجرای توام عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه

نویسندگان

محمد لغوی

عادل حسین پور

چکیده

در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف کم خاک ورزی، یک دستگاه غلتک خاک نشان با ویژگیهای خاص طراحی و تولید و به یک دستگاه گاوآهن برگردندار سه خیش سوار شونده الحاق گردید تا امکان اجرای یک مرحله ای عمل یات خاک ورزی اولیه و ثانویه توسط آن مورد بررسی قرار گیرد . اهرم بندی اتصال غلتک به شاسی گاو آهن به نحوی طراحی گردید که با بلند نمودن گاو آهن از خاک و قرار دادن آن درحالت حمل و نقل غلتک نیز از زمین فاصله گرفته و چرخهای حامل آن جهت راهپیمایی باخاک درگیر شوند . همچنین با پائین آوردن گاو آهن و درگیرسازی آن با خاک چرخهای حامل غلتک از زمین فاصله گرفته و پره های غلتک باخاک درگیر شوند . در آزمون های مزرعه ای تاثیرالحاق غلتک خاک نشان در دو وضعیت سنگین شده و سنگین نشده ( 150،300کیلوگرم) برمقاومت کششی، توان مالبندی مورد نیاز و سوحت مصرفی، قطر متوسط وزنی، شاخص مخروطی و پروفیل سطحی خاک درسه دامنه رطوبتی ( 13-15) ، ( 15-17 ) و ( 17-19) درصد بررسی گردید و با خاک ورزی مرسوم شامل اجرای شخم توسط گاو آهن برگرداندار و دیسک توسط هرس بشقابی دو رانویی (تاندوم) مورد مقایسه قرارگرفت . نتایج نشان داد که میانگین های مقادیر مقاومت کششی، توان مالبندی مورد نیاز، سوخت مصرفی و قطر متوسط وزنی کلوخه های ایجاد شده درحین اجرای توام عملیات خا ک ورزی اولیه و ثانویه توسط گاو آهن و غلتک الحاقی بطور معنی داری کمتر از مقادیر مشابه آن در اجرای این دو عم لیات بطور جداگانه توسط گاو آهن برگرداندار و سپس هرس بشقابی دوزانویی بود . همچنین پروفیل سطحی بستر ایجاد شده توسط گاو آهن و غلتک الحاقی بطور معنی داری هموارتر از پروفیل سطحی ایجاد شده بوسیله گاو آهن و دیسک بود . در این تحقیق مناس ب ترین رطوبت خاک برای مجموعه گاو آهن و خاک نشان الحاقی بر روی خاک لوم رسی شنی با حد پائین خمیرایی 3/22% در دامنه 15 تا 17 درصد شناخته شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الحاق یک دستگاه غلتک خاک نشان عمیق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجرای توام عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه

در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف کم خاک ورزی، یک دستگاه غلتک خاک نشان با ویژگیهای خاص طراحی و تولید و به یک دستگاه گاوآهن برگردندار سه خیش سوار شونده الحاق گردید تا امکان اجرای یک مرحله ای عمل یات خاک ورزی اولیه و ثانویه توسط آن مورد بررسی قرار گیرد . اهرم بندی اتصال غلتک به شاسی گاو آهن به نحوی طراحی گردید که با بلند نمودن گاو آهن از خاک و قرار دادن آن درحالت حمل و نقل غلتک نیز از زمین...

متن کامل

تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر رطوبت خاک در خاک‌ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر پارامترهای عملکردی هرس بشقابی افست در یک خاک لوم رسی سیلتی بود. در اجرای این تحقیق، ابتدا تاثِِیـر سطوح مختلف رطوبت خاک (14-12، 16-14 و 18-16 درصد برمبنای وزن خشک) بر اندازه کلوخ‌های خاک ایجاد شده در عملیات شخم با گاوآهن برگردان‌دار را بررسی نموده و سپس با استفاده از آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت حرک...

متن کامل

تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر پارامترهای عملکردی هرس بشقابی افست در یک خاک لوم رسی سیلتی بود. در اجرای این تحقیق، ابتدا تاثِِیـر سطوح مختلف رطوبت خاک (14-12، 16-14 و 18-16 درصد برمبنای وزن خشک) بر اندازه کلوخ های خاک ایجاد شده در عملیات شخم با گاوآهن برگردان دار را بررسی نموده و سپس با استفاده از آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت حرک...

متن کامل

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از...

متن کامل

تأثیر رطوبت خاک و عمق شخم بر عملکرد گاو آهن بشقابی در یک خاک لوم رسی

The effects of three levels of soil moisture content (10 - 12, 13 - 15 and 16 - 18% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft, and drawbar power requirements of a 3 - bottom disk plow and on soil pulverization and inversion in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3 × 3 factorial. Excep...

متن کامل

تأثیر رطوبت خاک و عمق شخم بر عملکرد گاو آهن بشقابی در یک خاک لوم رسی

The effects of three levels of soil moisture content (10 - 12, 13 - 15 and 16 - 18% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft, and drawbar power requirements of a 3 - bottom disk plow and on soil pulverization and inversion in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3 × 3 factorial. Excep...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 35

شماره 4 2004

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023