× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی پرتو

نویسندگان

سجاد دهقانی

ناصر پرهیزگار

چکیده

عملکرد الگوریتم های شکل دهی پرتو در شرایط عدم قطعیت در بردار هدایت و یا در ماتریس کوواریانس داده، به شدت خراب می شوند. در این مقاله یک روش جدید برای مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی پرتو وفقی حداقل واریانس ارائه می شود که هم نسبت به عدم قطعیت در بردار هدایت و هم نسبت به عدم قطعیت در ماتریس کوواریانس داده مقاوم می باشد. این روش شامل حداقل سازی یک مسأله بهینه سازی با تابع هزینه مرتبه دوم و قید غیر محدب است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که مسأله بهینه سازی غیر محدب به یک مسأله محدب تبدیل شده و بردار وزن شکل دهنده پرتو مقاوم سازی شده به دست می آید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پایان نامه یک شبکه رادیو شناختگر چندسلولی در نظر گرفته شده است. هر سلول شبکه ثانویه شامل یک ایستگاه پایه و تعدادی کاربر ثانویه تک آنتنه است. هدف این پایان نامه ، شکل دهی پرتو مقاوم در شبکه ثانویه با فرض در دسترس نبودن اطلاعات کامل کانالهای کاربران ثانویه و اولیه است. اطلاعات کانال به دو صورت ضرائب لحظه ای کانال و کواریانس ضرائب کانال در ایستگاه های پایه قابل فراهم است. برای مقاوم کردن مس...

در این پایان نامه یک شبکه اقتضایی با تعدادی جفت فرستنده و گیرنده و تعدادی رله با هدف یافتن ضرایب شکل دهی پرتو در رله ها به منظور کنترل توان ارسالی رله ها در نظر گرفته شده است. در این مساله هر فرستنده می خواهد از طریق شبکه اقتضایی رله ها اطلاعات خود را به گیرنده مورد نظر خود برساند همچنین فرض بر این است که به دلیل نبود کانال پس خورد مناسب، تخمین ناصحیح اطلاعات کانال و ماهیت متغیر با زمان بودن کا...

در این پایان نامه ما مسئله ی شکل دهی پرتو فراسو و فروسو را برای یک شبکه ی رله ی بی سیم که در ان ارتباط بصورت دو طرفه است مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا یک شبکه ی دو طرفه را در نظر می گیریم. که شامل دو دستگاه فرستنده-گیرنده تک انتن و یک رله ی mimo با n انتن است. ما یک پروسه ی طراحی دو مرحله ای را در نظر می گیریم. ابتدا از طریق شکل دهی پرتو گیرنده یک تخمین خطی از سیگنال های ارسالی بدست می اوری...