پست مدرنیسم در روابط بین الملل

نویسندگان

علی رضا ازغندی

محسن محمودی

چکیده

پست مدرنیست ها در سپهر روابط بین الملل بر این باورند که می توان قرائت های مختلف و متکثری را از این رشتهو سوژه ها و ابژه های آن، مطرح نمود. از منظرگاه آنان مفاهیم اساسی و ازلی نظریه های کلاسیک روابط بین المللفروریخته و قطعیت و شمول خود را از دست داده اند. در این قرائت جدید، چیزی که در گذشته و پیش از این درمتن بوده، می تواند به حاشیه رانده شوند و آن مفاهیم و موضوعاتی که حاشیه ای تلقی می شدند، می توانند در متنمطالعات بین المللی قرار گیرند. هدف اصلی حملات پست مدرنیست هایی چون دردرین، اشلی، واکر، دیوتاک و ماننداینان، مسئل هسازی و پیافکنی مفرو ض ها و انگاره های بنیادین نظریه روابط بین الملل می باشد، پنداش تهایی کهمدعی نشان دادن واقعیت در عرصه بین المللی و شناخت آن از طریق روش و ابزارهای پوزیتیویستی است.این نوشتار به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: بخش نخست به رابطه بین قدرت و دانش در روابط بین المللمی پردازد. بخش دوم فشرده ای از راهبردهای متنی به کار رفته در رو کیردهای پس تمدرن در مطالعه روابط بین المللرا به بحث می نشیند. بخش سوم در این باب است که چگونه پست مدرنیسم با دولت مرتبط می شود و بخش پایانیاین نوشتار چکیده ای از جهت گیری اخلاقی پست مدرنیسم را شرح می دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پست مدرنیسم در شهرسازى

پست مدرنیسم را فراگیرترین ویژگى مدرنیسم مى ‏دانند که مشخصه آن تقلید ترکیبى (Pastiche) است. لحظه پست مدرن زمانى فرا مى ‏رسد که آوانگارد (مدرن) دیگر قادر به ادامه دادن و پیشروى نبوده و نمى‏ تواند گامى فراتر به سمت جلو بردارد. پاسخ پست مدرن به مدرن متضمن تصدیق این نکته است که گذشته باید به تجدیدنظر یا بازنگرى در خود اقدام کند زیرا گذشته واقعا نمى‏ تواند نابود شود به دلیل آن که نابودى گذشته به سکوت...

متن کامل

مدرنیسم، پست مدرنیسم و تئوری حسابداری مالی

واژه گانی همچون مدرنیسم و پست مدرنیسم اخیرا در ادبیات و محاورات روزمره استفاده پرکاربردی دارند. با این وجود مفاهیم و عقائد بنیادین، عمدتاً طبقه بندی و تعاریف محدود و مختصر را به باد فراموشی سپرده است. این مقاله براساس روش کتابخانه ای و تفسیری برآن است تا ریشه های مدرنیسم و پست مدرنیسم را در ایجاد و توسعه مفاهیم حسابداری مالی توضیح دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مربوط به مدرنیسم و پست...

متن کامل

روابط بین الملل متعالیه

روابط بین الملل را می توان از منظر ها و دیدگاه های متفاوتی مطالعه کرد. گاهی مطالعه روابط بین الملل » صرفاً ناظر بر روندها و اهداف اقتصادی و دنیوی است که از آن به یاد می شود. زمانی قلمرو مطالعه ناظر بر منافع و اهداف حیوانی است که در این « متعارف نامیده می شود. گاهی نیز روابط شامل اهداف الهی و انسانی « روابط بین الملل متدانی » حالت یاد کرد. در این مقاله تلاش « روابط بین الملل متعالیه » است که می ت...

متن کامل

پست مدرنیسم یا نئورمانتیسیسم

     هر دو مکتب رمانتیسیسم و پست مدرنیسم تأثیرات شگرفی بر تحولات اندیشه‌ها، تفکرات و سبک‌های هنری و ادبی در تاریخ جامعه ی غربی گذاشته‌اند. در این مقاله تشابهات مکتب پست مدرنیسم و مکتب رمانتیسیسم از سه منظر بررسی شده اند، هرچند هدف این نیست که بصورت قطعی اندیشه‌های پست مدرن را از نظر تشابه به رمانتیسیسم ثابت نماییم؛ لذا در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های دو مکتب در حوزه ی زیبایی شناسی به صورت مح...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

ISSN

دوره 5

شماره شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388) 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023