× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

effect of ranolazine on cardiac microcirculation in normal and diabetic rats

نویسندگان

h khazraei

m shafa

h mirkhani

چکیده

ranolazine is a new antianginal drug that is postulated to act through blocking of cardiac late sodium channels and improvement in cardiac blood flow. the present study has been carried out to investigate its possible effect on microcirculation of normal and diabetic rats’ cardiac muscle. methods: normal and diabetic rats were anesthetized. the chest was opened and a surface laser doppler flowmeter probe was sutured on the left ventricle next to the left anterior descending branch of the coronary artery. after 30 minutes of animal adaptation, baseline flow was recorded. thereafter, ranolazine was injected intravenously (10 mg/kg) through the jugular vein and the changes in the cardiac blood flow were measured every 5 minutes for 30 minutes. systolic blood pressure and heart rate were also recorded. results: although, injection of ranolazine resulted in some reduction of cardiac blood flow, no significant changes were observed in normal and diabetic animals. ranolazine had no significant effect on systolic blood pressure of either groups studied. nevertheless, it caused a mild but statistically significant increase in the heart rate of diabetic and normal rats. conclusion: in conclusion, in normal and diabetic rats, no evidence of improvement in intramyocardial blood flow by ranolazine was obtained.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

nitric oxide (no) is a small molecule synthesized by most of mammalian cells with diverse biological activities including vasodilatation, host defense and wound healing. impaired wound healing is a common occurrence among diabetics and patients receiving glucocorticoid therapy. on the other hand the application of laser in biomedical area have been increased. thus, the current studies were desi...

چکیده اثر عصاره آبی سیر بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی نر به کوشش نرگس اسکندری روزبهانی زمینه و هدف: گیاه سیر از خانواده لیلیاسه و گونهallium sativum بومی آسیای میانه بوده و از دوران ،باستان تاکنون به خواص درمانی متفاوت آن مثل: کاهندگی قندخون، کلسترول خون، فشار خون، اثرات مفیدآن بر دستگاه قلبی عروقی و بیماریهای انعقادی خون، اثرات آنتی اکسیداتیو، درمان بیماریهای تنفسی وگوارشی، ا...

In traditional practice medicine, plants are used in many countries to control diabetes mellitus. The hypoglycaemic actions of these medicinal plants are beings studied. Fenugreek (Trigonella foenum graecum) has been documented as a traditional treatment of diabetes. In the present study, oral administration of alcoholic fenugreek extract (0.1, 0.25, 0.5 g/kg body wt.) and glibenclamide (600 mg...

Objective(s) Since diabetes mellitus is accompanied by cognitive impairment in diabetic patient and animal models and since lipids play important roles in neuronal membrane composition, structure and function; we intended to evaluate the effect of dietary butter oil on passive avoidance memory of streptoztosin (STZ)-induced diabetic rats in this study. Materials and Methods Thirty six adult ...

In traditional practice medicine, plants are used in many countries to control diabetes mellitus. The hypoglycaemic actions of these medicinal plants are beings studied. Fenugreek (Trigonella foenum graecum) has been documented as a traditional treatment of diabetes. In the present study, oral administration of alcoholic fenugreek extract (0.1, 0.25, 0.5 g/kg body wt.) and glibenclamide (600 mg...

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مقدار کلسیم (یونیزه و تام)، منیزیم و فسفر به طور معنی داری تغییر پیدا کرد به جزء مقدار کلسیم تام و منیزیم در روش داخل عضلانی که تغییر معنی داری نداشته است. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که اکسی تتراساکلین بر روی مقادیر سرمی کلسیم و منیزیم تأثیر می گذارد باید مقدار این کاتیون ها در بیماران، در هنگامی که اکسی تتراسایکلین استفاده می شود مورد توجه ق...