عوامل موثر‎ ‎بر رسوب دهی معلق حوزه های آبخیز جنوب غربی ‏ایران

نویسندگان

بهرام ثقفیان

باقر قرمزچشمه

مسعود سمیعی

رضا عاشقی

چکیده

طی دهه های گذشته، بررسی عوامل موثر بر رسوب دهی حوزه آبخیز رودخانه ها، در مطالعات آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است. داده های بار رسوبی رودخانه ها، علی رغم کم بود تعداد و طول دوره آماری، می تواند در تحلیل رسوب دهی استفاده شود. در این تحقیق، 20 زیرحوضه واقع در منطقه جنوب غرب کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(gis) و پردازش تصاویر ماهواره ای، 48 متغیر فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین شناسی و شاخص پوشش گیاهی (ndvi) استخراج شد. بررسی عواملی چون انحنای دامنه و شاخص پوشش گیاهی تصاویر ماهواره ای برای اولین بار در تعیین عوامل موثر بر رسوب دهی حوزه های آبخیز مورد توجه قرار گرفته است. با انجام  تجزیه و تحلیل عاملی، چهار عامل مساحت حوضه، درصد مساحت تحدب حوضه، درصد مساحت اراضی شمال غربی و درصد مساحت مجموع اراضی جنگلی، کشاورزی با مراتع خوب (ndvi بیش تر از 0.4) به عنوان عوامل موثر شناسائی شد. در تعیین مناطق هم گن، از روش تجزیه خوشه ای به هم­راه تجزیه و تحلیل متمایزکننده استفاده شد که منجر به شناسائی دو گروه هم گن شد. نتایج نشان داد که عوامل مساحت حوضه، درصد مساحت تحدب حوضه و درصد اراضی شمال غربی، به ترتیب مهم ترین عوامل متمایزکننده گروه ها و موثرترین عوامل بر رسوب دهی در منطقه موردنظر هستند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر‎ ‎بر رسوب‌دهی معلق حوزه‌های آبخیز جنوب غربی ‏ایران

طی دهه‌های گذشته، بررسی عوامل موثر بر رسوب‌دهی حوزه آبخیز رودخانه‌ها، در مطالعات آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های بار رسوبی رودخانه‌ها، علی‌رغم کم‌بود تعداد و طول دوره آماری، می‌تواند در تحلیل رسوب‌دهی استفاده شود. در این تحقیق، 20 زیرحوضه واقع در منطقه جنوب غرب کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، 48 متغیر فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین‌شناسی و شا...

متن کامل

بررسی رسوبدهی معلق حوزه های آبخیز ایران

تفاوتهای زیادی بین برآوردهای ارائه شده از میزان فرسایش خاک ایران در منابع مختلف مشاهده می‏شود. افزون بر آن هیچگونه اولویت‏بندی قابل قبولی از فرسایش و رسوبدهی حوزه‏های آبخیز اصلی کشور در دست نیست. در این تحقیق با استفاده از داده‏های 209 ایستگاه رسوب سنجی، میزان رسوبدهی و فرسایش خاک کشور به ترتیب حدود 350 و1000 میلیون تن در سال و متوسط رسوبدهی ویژه مناطق مورد مطالعه 214 تن در کیلومتر مربع در سال ...

متن کامل

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر آورد رسوب معلق حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرکرد)

Climate change is one of the most important challenges that influenced different parts of human life on the earth. Evaluation of climate change phenomenon and its possible outcomes on hydrological processes can decrese the challenges of managers and planners of water resources in the next period.  The main aim of this study is to evaluate the effect of climate change on sediment output of Share...

متن کامل

تأثیر نوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوب دهی معلق (مطالعه ی موردی: حوزه کسیلیان)

Erosion rate has temporal variability and shows a cyclic fluctuation in each year as well as the factors influence it due to the seasonality of climate. This study was done to determine the seasonal variability of rainfall erosivity and suspended sediment and also to found out critical times in term of erosion risk in Kasiliyan watershed. The appropriate indices of monthly rainfall erosivity we...

متن کامل

بررسی رسوبدهی معلق حوزه های آبخیز ایران

تفاوتهای زیادی بین برآوردهای ارائه شده از میزان فرسایش خاک ایران در منابع مختلف مشاهده می‏شود. افزون بر آن هیچگونه اولویت‏بندی قابل قبولی از فرسایش و رسوبدهی حوزه‏های آبخیز اصلی کشور در دست نیست. در این تحقیق با استفاده از داده‏های 209 ایستگاه رسوب سنجی، میزان رسوبدهی و فرسایش خاک کشور به ترتیب حدود 350 و1000 میلیون تن در سال و متوسط رسوبدهی ویژه مناطق مورد مطالعه 214 تن در کیلومتر مربع در سال ...

متن کامل

بررسی میزان تولید رسوب معلق حوزه آبخیز زیارت، گرگان در فصل های مختلف با استفاده از تکنیک منشایابی رسوب

‌فرسایش خاک جدی‏ترین و غیرقابل‏برگشت‏ترین تهدید برای توسعۀ پایدار به‌شمار می‏رود. با توجه به روند افزایشی نرخ فرسایش و تولید رسوب، هدف از این پژوهش تعیین سهم نسبی هریک از واحدهای فرسایشی سطحی و زیرسطحی در حوضۀ آبخیز زیارت گرگان در سه فصل پاییز، زمستان و بهار با استفاده از فن منشأیابی رسوب است. بدین‌منظور تعداد 43 نمونه از منابع رسوب شامل کاربری‏های مرتع و کشاورزی (منابع سطحی) و کنار جاده و فرسا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی و مدیریت آبخیز

ناشر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

ISSN 2251-9300

دوره 1

شماره 3 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021