نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان مراجعه کننده به مراکز قانونی شهر شیراز

نویسندگان

شهدخت آزادی

حسن احدی

علیرضا حیدری

رضا پاشا

پرویز عسکری

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه­ای سبک­های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان خشونت دیده مراجعه­کننده به مرکز قانونی شهر شیراز بود. تعداد 283 زن خشونت دیده مراجعه­کننده به مراکز قانونی شهر شیراز به­شیوه دردسترس برگزیده شدند و به سه پرسشنامه سبک­های دلبستگی، سنجش خشونت علیه زنان، سنجش خشونت در خانواده اصلی پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از روش الگویابی معادلات ساختاری و برای بررسی اثرات واسطه­ای در الگویژوهش از آزمون بوت استراپ استفاده شد. یافته­ها نشان داد که خشونت در خانواده اصلی هم دارای اثر مستقیم بر خشونت در خانواده فعلی و هم دارای اثر غیرمستقیم بر  آن با واسطه­گری سبک­های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی است. سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی واسطه انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز قانونی شهر شیراز

هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه­ای سبک­های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان خشونت دیده مراجعه­کننده به مرکز قانونی شهر شیراز بود. تعداد 283 زن خشونت دیده مراجعه­کننده به مراکز قانونی شهر شیراز به­شیوه دردسترس برگزیده شدند و به سه پرسشنامه سبک­های دلبستگی، سنجش خشونت علیه زنان، سنجش خشونت در خانواده اصلی پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از روش الگویابی معادلات ساختا...

متن کامل

انتقال خشونت بین‌نسلی از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان

Abstract Background & Aims: Domestic violence is an annoying and undeniable fact in today’s world. This study aimed to investigate the intergenerational transmission of violence from the family-of-origin to the current family in women who referred to the court. Material & Methods: This was a correlational study. The research population comprised of 283 women who referred to the family c...

متن کامل

پیش بینی خشونت خانگی بر اساس عملکرد خانواده و سطح تمایزیافتگی خود با نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بجنورد

چکیده هدف: این پژوهش جهت پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس سطح تمایز یافتگی خود و عملکرد خانواده با واسطه گری ناگویی هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری ،شهر بجنورد انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی با روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر ی در تیر 98 تا آبان 1398 که تعداد آن ها 1335 نفربوده ...

متن کامل

بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد در سال 1389

  Background : Violence against women in families is a tormenting reality . This violence makes woman's living impossible and exerts many influences upon the children and adults as witness. In the families that children have experienced their mother's breathing, girls tend to tolerate spouse abuse and boys tend to beat their wives at adulthood.   The results of national plan's study regarding v...

متن کامل

نقش الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های دلبستگی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در جوانان

Objective: This study aimed to investigate the role of family communication patterns and attachment styles in predicting drug abuse among young people. Method: A descriptive/ correlational research method was used for the conduct of this study. The statistical population of this research included all students of University of Mohaghegh Ardabili in academic year 2016-17. From among this populati...

متن کامل

عوارض، نوع و شدت صدمات جسمی ناشی از خشونت در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر یاسوج

  Background & Aim: Despite significant changes in the twenty first century the issues of discrimination and violence against women, remains unsolved worldwide. It seems that, the problem rooted in the culture of society, as acceptable normal social behaviors in some communities.   In this respect, the purpose of the study was determination of type, severity and consequences of harms and injuri...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

ISSN 2008-8566

دوره 6

شماره 22 2015

copyright © 2015-2021