بررسی تأثیر همزمان هندسه جت های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت

نویسندگان

جواد احدیان

حبیب موسوی جهرمی

چکیده

جریان تخلیة شده جت های مستغرق باعث اختلاط جریان جت با جریان پذیرنده می­شود.  پیش بینی نوع اختلاط، در مسائل زیست محیطی را از اهمیت زیادی دارد.  در این مقاله، طول اختلاط شناوری مثبت و خصوصیات منحنی پایین افتادگی ایجاد شده در اثر جت مستغرق بررسی شده است.  جریان جت به پارامترهایی از قبیل سرعت اولیه، قطر پخش کننده، غلظت جریان تخلیه شده در منبع پذیرندة، و شرایط جریان پذیرنده وابسته است.  برای بررسی چگونگی ارتباط بین پارامترها، یک مدل آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران ساخته و آزمایش­های مختلف با سرعت، غلظت، و قطرهای اولیه متفاوت جت اجرا شد.  طول منحنی های پایین افتادگی جریان جت به صورت نسبت بدون بعد طول به قطر اولیه در مقابل نسبت طولی پایین افتادگی بررسی شده است.  بر اساس نتایج به ­دست آمده، افزایش قطر جت و به تبع آن افزایش مومنتم فلاکس، تأثیر معنی داری بر طول منحنی پایین افتادگی دارد.  همچنین، افزایش غلظت سیال جت نیز به دلیل افزایش گرادیان دانسیته بین سیال جت و سیال پذیرنده و تغییر در نیروهای شناوری تأثیر زیادی بر طول منحنی پایین افتادگی دارد، به طوری که در یک غلظت مساوی، با افزایش قطر از 5 به 8 و از 8 به 15 میلی­متر، عدد فرود جرمیبرای سرعت های ورودی مختلف بین 30 تا 40 درصد کاهش و نسبت طولی شناوری مثبت به قطر اولیه بین 20 تا 35 درصد کاهش نشان داده است.  نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت به میزان دو برابر، نسبت طولی شناوری مثبت به قطر اولیه بین 5 تا 20  درصد کاهش می یابد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت

جریان تخلیة شده جت‌های مستغرق باعث اختلاط جریان جت با جریان پذیرنده می­شود.  پیش‌بینی نوع اختلاط، در مسائل زیست محیطی را از اهمیت زیادی دارد.  در این مقاله، طول اختلاط شناوری مثبت و خصوصیات منحنی پایین ‌افتادگی ایجاد شده در اثر جت مستغرق بررسی شده است.  جریان جت‌ به پارامترهایی از قبیل سرعت اولیه، قطر پخش‌کننده، غلظت جریان تخلیه شده در منبع پذیرندة، و شرایط جریان پذیرنده وابسته است.  برای بررسی...

متن کامل

بررسی تاثیر غلظت بر منحنی تراژکتوری خروجی جت های مستغرق همگرا

غلظت مواد آلاینده و همچنین سرعت جریان سیال پذیرنده از مهمترین عوامل تاثیر گزار بر خصوصیات پخشیدگی و تراژکتوری خروجی سیستمهای تخلیه و پخش پساب به منابع پذیرنده آب می باشد. از طرف دیگر پیش بینی رفتار پساب تزریق شونده به محیط برای مهندسین طراح سیستمهای دفع و پخش پساب بسیار حایز اهمیت است. زیرا در بسیاری از موارد، تخلیه پساب به دلیل در تماس بودن انسان با سواحل می بایستی به فواصل بسیار دور تر از ساح...

15 صفحه اول

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت های روزنه ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین دست

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی پایین دست جت های مستغرق با قطرهای متفاوت و شکل های مختلف (دایره ای، مستطیلی، لوزی و مربعی) در جت های منفرد و اثر تغییر زاویه افقی میانی در جت های مرکب مایل بررسی شده است. در این راستا، پارامترهای مؤثر بر رفتار جت های مستغرق، بررسی و با استفاده از تحلیل ابعادی روابط بدون بعد مؤثر استخراج شد. به­منظور بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رسو...

متن کامل

تأثیر زاویه جت مستغرق همگرا در پلان روی طول اختلاط جت در منبع آب پذیرنده

حدود نیم قرن است که تحقیقات در مورد استفاده از جت ها برای تخلیه پساب در محیط پذیرنده به نحوی که کمترین زیان را برای محیط زیست داشته باشد شروع شده است. در این زمینه مسیر حرکت جت از اهمیت خاصی برخوردار است. به صورتی که در بعضی از کشورهای پیشرفته مشخص کردن آن در هنگام طراحی اجباری شده است. در بسیاری از موارد جت چگال به صورت افقی در رودخانه تخلیه می شود، که در این صورت منحنی پرتابه جت به صورت سه بع...

15 صفحه اول

بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق

چکیده      در بررسی پرتابه­های جامی شکل به وضوح مشخص است که محل برخورد جت با کف و دیواره پایین دست بالاترین امکان فرسایش را نسبت به سایر نقاط دارد. تعیین مشخصات فشارهای دینامیکی محل برخورد در شرایط مختلف این امکان را می­دهد که در صورت وقوع چنین شرایطی در سازه­های اجرایی احتمال وقوع آبشستگی و میزان دقیق آن را مشخص نمود . در این مطالعه با فراهم آوردن شرایط اندازه گیری فشارهای دینامیکی ایجاد شده ب...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

یکی از روش‌های جدا کردن و گردآوری رسوبات در مجاری باز، ایجاد حوضچه‌های تله اندازی رسوب می‌باشد. در این پژوهش، برای تعیین بهترین هندسۀ حوضچه بر پایۀ بیشترین درصد تله اندازی رسوبات، آزمایش‌ها در یک فلوم به طول 4 متر و عرض 25 سانتی‌متر، برای 13 شکل هندسی حوضچه با زوایای ورودی و خروجی مختلف انجام شد. چهار نوع ماده پلاستیکی به عنوان رسوبات آزمایشگاهی با اندازه و وزن ظاهری متفاوت ولی با چگالی‌های یکس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات مهندسی کشاورزی

ناشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ISSN 1735-5672

دوره 11

شماره 1 2010

کلمات کلیدی
copyright © 2015-2021