ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی خاک ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

نویسندگان

سعید ظریف نشاط

محمدحسین سعیدی راد

صمد نظرزاده اوغاز

عباس مهدی نیا

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی بذرکارهای کاشت مستقیم رایج در کشت غلات در خراسان رضوی در یک سیستم تناوبی مبتنی بر گندم با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  تیمارهای این آزمایش عبارت­اند از کاشت مستقیم گندم در بقایای گندم با استفاده از خطی کارهای کشت مستقیم با نام های تجاری: 1- اسفوجیا، 2- بالدان،  3- تندر (نمونه­ای از کارنده­های ساخت ایران) و 4- سیماتو.  پارامترهای مورد بررسی در این طرح عبارت­اند از: ظرفیت مزرعه­ای کارنده­ها، میزان صدمات مکانیکی وارده به بذر­ها، ضریب یکنواختی عمق کاشت بذر، عملکرد گندم، درصد سبز شدن بذر­، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که تیمارهای آزمایشی بر ضریب یکنواختی توزیع عمقی بذر، ظرفیت مزرعه­ای و شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد و بر درصد جوانه­زنی بذر، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و عملکرد در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی­­دار دارد ولی بر وزن هزار دانه و صدمات مکانیکی به بذر تأثیری معنی­داری ندارد.  مشخص شد که کاشت با بذرکار اسفوجیا بهترین نتایج را از نظر یکنواختی عمق کاشت بذر و تعداد سنبله در متر مربع به­دست می­دهد.  بذرکارهای اسفوجیا و تندر ساخت شرکت برزگر همدان از نظر درصد جوانه­زنی، عملکرد، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت به­ترتیب بهترین نتایج را به­دست داده­اند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

این آزمایش به منظور ارزیابی بذرکارهای کاشت مستقیم رایج در کشت غلات در خراسان رضوی در یک سیستم تناوبی مبتنی بر گندم با استفاده از طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  تیمارهای این آزمایش عبارت­اند از کاشت مستقیم گندم در بقایای گندم با استفاده از خطی کارهای کشت مستقیم با نام‌های تجاری: 1- اسفوجیا، 2- بالدان،  3- تندر (نمونه­ای از کارنده­های ساخت ایران) و 4- سیماتو.  پارامترهای ...

متن کامل

ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

این آزمایش به منظور ارزیابی بذرکارهای کاشت مستقیم رایج در کشت غلات در خراسان رضوی در یک سیستم تناوبی مبتنی بر گندم با استفاده از طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  تیمارهای این آزمایش عبارت­اند از کاشت مستقیم گندم در بقایای گندم با استفاده از خطی کارهای کشت مستقیم با نام‌های تجاری: 1- اسفوجیا، 2- بالدان،  3- تندر (نمونه­ای از کارنده­های ساخت ایران) و 4- سیماتو.  پارامترهای ...

متن کامل

اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی

استفاده از سیسمتهای خاک ورزی حفاظتی شامل روشهای مستقیم – کاشت و بی برگردان ورزی در ایران نیاز به اطلاعاتی همچون عملکرد نهایی محصول دراین روشها دارد. بنابراین‘ به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد محصول گندم پاییزه آبی (رقم قدس) . در سالهای زراعی (73-1372 و 74-1373ُآزمایشهایی در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد ‘ مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در 40 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان انجام شد...

متن کامل

اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی

استفاده از سیسمتهای خاک ورزی حفاظتی شامل روشهای مستقیم – کاشت و بی برگردان ورزی در ایران نیاز به اطلاعاتی همچون عملکرد نهایی محصول دراین روشها دارد. بنابراین‘ به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد محصول گندم پاییزه آبی (رقم قدس) . در سالهای زراعی (73-1372 و 74-1373ُآزمایشهایی در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد ‘ مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در 40 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان انجام شد...

متن کامل

تاثیر روشهای خاک ورزی و کاشت در سیستم کاشت بر روی پشته های عریض بر عملکرد گندم آبی

       از عوامل مؤثر بر عملکرد گندم، استفاده بهینه از روشهای خاک ورزی و کاشت می باشد. لذا نیاز است تا تاثیر روشهای خاک ورزی و کاشت برروی پشته های عریض (raised beds) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این تحقیق در قالب طرح آماری اسپیلیت بلوک با 6 تیمار و 5 تکرار به مدت 2 سال اجرا گردید. تیمار اصلی روش خاک ورزی شامل :  1- خاک ورزی مرسوم با گاوآهن برگردان دار و دیسک (P)  2- انجام عملیات کولتیواتور بر...

متن کامل

ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیار بازکن فعال

سیستم بی­خاک­ورزی در ایران به دلیل نبود ماشین ­کاشت مناسب جهت تأمین تماس کافی بذر با خاک، در بسیاری از موارد موفق نبوده ­است.  معرفی دستگاهی که بتواند در زمین­های­سخت (شخم نخورده) و با وجود کلش محصول قبلی در زمین، بذر و کود را در داخل شیاری در دو عمق مختلف قرار دهد، اولین قدم در راه پیاده کردن طرح­های پایلوت بی­خاک­ورزی و در نهایت ترویج آن در مناطق مستعد این روش کاشت است.  در این تحقیق، ساخت و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات مهندسی کشاورزی

ناشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ISSN 1735-5672

دوره 16

شماره 1 2015

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021