اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (1390-1370)

authors

abstract

Women as half of the workforce in society can be an effective lever to promote economic and social development goals. In recent years, participation of women in development activities has increased. But the participation of women has been associated with discrimination against them. In recent years with increasing participation of women in the labor market, the income gap between men and women in the labor market is one of the most important discrimination they are facing with it. Understanding the factors affecting women's employment and the impact of these factors on the wage level and understanding the factors affecting the gender gap, can be very useful in reducing discrimination and achieving sustainable desirable development. With attention, in this study, we tried to analyze influence employment, productivity, education and educating of men and women on decrease gender gap in wages paid to an econometric model. Theoretical basis of this model is based on Blinder- Oaxaca gender gap (1974) and in the period 1370 to 1390. The experimental results with model coefficients using panel data and with using Stata and Eveiws software is obtained and then analyzed.Based on the results, however, productivity and employment increase wages of men and women but it Increase the gender income gap. Education increases wages of men and women but it reduces the gender income gap. Educating reduces wages of women and gender income gap too.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

sign up

Already have an account?login

similar resources

اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران (۱۳۹۰-۱۳۷۰)

زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل ب...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همة امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به گونه ای که در حق هیچ کدام ستم یا اجحافی نشود. اشتغال نیز عمدتاً به کارهای تمام وقت، دارای مزد و بیرون از خانه اطلاق می شود. در این مقاله با نگاهی علمی به موضوع اشتغال از دیدگاه اسلام پرداخته شده و دیدگاهها و نظریه های جامعه شناسان و فمینیست ها نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و معلوم می شود؛ ا...

full text

تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان

تأثیر شکاف‌های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدید نظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع‌آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد در شرایط رأی‌دهی در شهر اصفهان، نشان داد که اولاً الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری تفوق داشته است. ثانیاً تأثیر این شکاف جنسیتی سنتی در جامعه آماری زنان یک...

full text

Save to my library

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

  Save resource for easier access later

Download full text

Sign up to access the full text

Signup

Already have an account?login


Journal title:

volume 5  issue 17

pages  145- 169

publication date 2014-12

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2022