اثر توسعه روابط مالی بین‌بانکی بر سودآوری و تخصیص اعتبارات در کشور

authors

abstract

هدف این مقاله تبیین تأثیر توسعه روابط مالی و بین‌بانکی به عنوان یک رویکرد همگرایی و یکپارچگی در سیستم بانکی ایران است که در آن بتوان به ارزیابی هدفمندسازی اعتبارات و سودآوری بانک‌ها پرداخت، به عبارت دیگر این ایده ارزیابی می‌شود که با پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی که نتیجه وابستگی بازارهای مختلف به یکدیگر است، علاوه بر تقویت درجه رقابت‌پذیری و مشارکت در روابط مالی بین‌بانکی، کارآمدی سیستم بانکی کشور را در بهینه‌سازی تخصیص اعتبارات و افزایش سودآوری تقویت می‌کند. بر این اساس، یک الگوی اقتصادسنجی پایه‌ریزی می‌شود که در آن با استفاده از داده‌های مقطعی بانک‌های کشور در دوره زمانی 1380ـ1387 اثرپذیری تخصیص اعتبارات و سودآوری بانک‌ها از توسعه روابط مالی بین‌بانکی و سایر عوامل تعیین‌کننده بررسی می‌گردد. دستاورد این تحقیق می‌تواند معرف مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سودآوری بانکی و بهبود تخصیص اعتبارات در زمینه بانکداری نوین در کشور باشد.   طبقه‌بندی G20, C32 : JELتاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰                 تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

sign up

Already have an account?login

similar resources

اثر توسعه روابط مالی بین بانکی بر سودآوری و تخصیص اعتبارات در کشور

هدف این مقاله تبیین تأثیر توسعه روابط مالی و بین بانکی به عنوان یک رویکرد همگرایی و یکپارچگی در سیستم بانکی ایران است که در آن بتوان به ارزیابی هدفمندسازی اعتبارات و سودآوری بانک ها پرداخت، به عبارت دیگر این ایده ارزیابی می شود که با پیچیده تر شدن روابط اقتصادی که نتیجه وابستگی بازارهای مختلف به یکدیگر است، علاوه بر تقویت درجه رقابت پذیری و مشارکت در روابط مالی بین بانکی، کارآمدی سیستم بانکی کش...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت‌پذیری، شاخص‌های توسعه مالی و سایر تعیین‌کننده‌های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد‌سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده‌های تابلویی و داده‌های آماری نظام بانکی شامل بانک‌های خصوصی (بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک‌های دول...

full text

اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از میانگین 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394‌ بررسی شد. برای آزمون تأثیر چرخۀ تجاری بر رابطۀ متغیرهای اخیر از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. برای تعیین چرخه تجاری از فیلتر هدریک- پرسکات و کریستیانو- فیتزجرالد استفاده شده است. نتایج حاص...

full text

قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی

یکی از معضلات کشورهای صادرکننده نفت شوک‌های مستمری است که تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها وارد می‌سازد. لذا این کشورها باید به طراحی ابزارهای سیاستی و قواعد مالی به ثبات بخشی بپردازند تا مانع ورود این شوک‌ها به اقتصاد داخلی شوند. ایجاد صندوق‌های‌ ثروت ملی که با اهداف تثبیتی و پس‌اندازی از جمله این ابزارهای ثبات بخشی بوده که می‌تواند ضمن هموارسازی مصارف دولت از نوسانات مخارج مصرفی دولت در ...

full text

Save to my library

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

  Save resource for easier access later

Download full text

Sign up to access the full text

Signup

Already have an account?login


Journal title:

volume 2  issue 5

pages  77- 102

publication date 2010-12

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2022