بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355)

authors

abstract

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی‌های J و S طی سال‌های (1386-1355) می‌باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیر منفی و معنی‌دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس‌العمل آنی نیز دلالت بر تأثیر منفی آن در کوتاه‌مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی‌کند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

sign up

Already have an account?login

similar resources

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

مدل یابی اقتصاد زیرزمینی ایران (1355-1386) با استفاده از منطق فازی

اقتصاد زیرزمینی پدیده ایست که کم و بیش تمام کشور های دنیا با آن مواجه بوده و هستند ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشور های توسعه یافته است. با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاست­های کلان اقتصادی مهم است، در مقاله حاضر  به تخمین روند اقتصاد زیرزمینی ایران طی دوره زمانی 1386- 1355 با رویکرد فازی پرداخته شده است. دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، ...

full text

بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)

در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود...

full text

بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355)

با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران...

full text

1386 Xix

A dictionary’s macrostructure, nomenclature or lemma-sign list is, in simple terms, the inventory of all the headwords in that dictionary. Each of those lemma signs (headwords) is a canonical form, representing an entire paradigm of morphologically-related forms. The use of dictionary citation forms to group related forms is both a space-saving device that stems from the times of the paper dict...

full text

Save to my library

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

  Save resource for easier access later

Download full text

Sign up to access the full text

Signup

Already have an account?login


Journal title:

volume 7  issue 2

pages  3- 20

publication date 2011-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2022