بررسی نفوذپذیری خاک‌های سنگریزه‌ای در زیر و بین درختان پرتقال و زیتون شهرستان فسا

Authors

  • احمدی, سید حمید 2. گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، 3. محقق مرکز مطالعات خشکسالی، دانشگاه شیراز
Abstract:

In this study, five infiltration models including Kostiakov, Kostiakov-Lewis, Philip, Soil Conservation Service (SCS) and Horton were fitted to the experimental data using the double rings, and the empirical coefficients of these models were determined. Infiltration experiments were conducted in the gravelly sandy loam soil under and between the olive and orange trees in Fasa city, Fars Province, Iran. The results showed that all five models were fitted accurately to the measured data. The accumulated infiltration under the trees was higher than those measured between two trees. Higher infiltration under the tree canopies was probably due to the higher soil organic matter, the lower soil bulk density, and the tree root channeling, which were more pronounced when compared to the small pores in these soils. Despite the positive effect of sand particles on soil infiltration, the big gravel occurrence in soil would decrease the cross section area of water flow path, thereby reducing the infiltration. Therefore, changing the land use and planting olive and orange trees in the gravel soils would increase the infiltration rate and consequently, decrease runoff and erosion rates in such soils.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

sign up

Already have an account?login

similar resources

موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال

موتیف از عناصر مهم تصویرشناسی عصر جدید است که از طریق آن می‌توان به نمادها و تصاویر شعری بدیع شاعر دست یافت. در این مقاله به بررسی موتیف در شعر محمود درویش پرداخته می‌شود و با اشاره به مفاهیم و تصاویر نهفته در اشعار وی و با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی می‌کوشیم رمزگان‌های موجود در اشعار درویش را که اهمیت والایی در تحلیل قصائد وی داشته یا کلیدی برای درک اندیشه‌های نهان اوست، در اختیار مخاطب قرار ...

full text

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

full text

ارزیابی برخی خصوصیات میوه ارقام مختلف زیتون در شهرستان فسا

با توجه به گسترش کشت زیتون در استان فارس، در سال‌های اخیر برخی از ارقام کشت شده توسط باغداران با مشکل کم باردهی و تولید محصول مواجه شده‌اند. پژوهش حاضر در راستای بررسی سازگاری چند رقم وارداتی و داخلی زیتون در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هجده رقم و سه تکرار در سال‌های 1390 و 1391 در شهرستان فسا در استان فارس انجام شد. بدین منظور برخی خصوصیات میوه از قبیل درصد تشکیل میوه، درصد روغن در وزن‌ ت...

full text

پاسخ درختان جوان رقم دزفول زیتون به کائولین و تنش خشکی و درختان بالغ زیتون رقم زرد به کائولین تحت شرایط خاص محیطی شهرستان فسا

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، استفاده از روش‏هایی که منجر به کاهش اثرات سوء کمبود آب بر محصولات باغی گردد، دارای اهمیت است. کائولین یکی از مواد ضد تعرق است که طی سال های اخیر استفاده از آن گسترش یافته است. بدین منظور اثر سه سطح مختلف کائولین (0 ، 3 و 6%) و سه سطح آبیاری( 100، 65 و 40 درصد تبخیر و تعرق گیاه (etcrop)) بر خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم دزفول ...

15 صفحه اول

بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا

تأثیر کائولین بر میوه و روغن زیتون رقم زرد در یکی از باغ‌های تجاری شهرستان فسا در استان فارس بررسی شد. غلظت‎های صفر، سه و شش درصد کائولین با دفعات متفاوت در پاشش شامل یک بار پاشش (60 روز بعد از تمام‌گل)، دو بار پاشش (60 و 90 روز بعد از تمام‌گل) و سه بار پاشش (60 و 90 و 120 روز بعد از تمام‌گل) بر روی درختان بالغ زیتون رقم زرد محلول‌پاشی شد. نتایج نشان داد که کائولین و دفعات پاشش تأثیر معنا‎داری ...

full text

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

full text

Save to my library

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

  Save resource for easier access later


Journal title

volume 22  issue 1

pages  175- 185

publication date 2018-06

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023