تعیین کننده‌های ذخایر بین‌المللی در کشورهای گروه اوپک با تأکید بر نااطمینانی قیمت نفت

authors

abstract

ذخایر بین‌المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می‌شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف‌پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک‌های قیمتی نفت طی دهه‌های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان‌های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین‌المللی در این کشورها می‌شود. با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین‌المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک، در این مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی، تعیین کننده‌های ذخایر بین‌المللی در کشورهای اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی طی دوره‌ی 2015-1980 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی، تفاوت نرخ بهره‌ی حقیقی داخلی و جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص نظام ارزی، درجه‌ی باز بودن تجاری، شاخص رابطه‌ی مبادله‌ی پایاپای خالص، بدهی خارجی کوتاه‌مدت، شاخص آزادی حساب سرمایه، نوسان‌های قیمت نفت و شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت به عنوان تعیین کننده‌های ذخایر بین‌المللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

sign up

Already have an account?login

similar resources

مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD

ذخیره‌سازی‌های نفتی به‌منزلۀ شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل‌توجهی در قیمت‌های جهانی نفت دارند. بنابراین، مقالۀ حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه در بازۀ زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم‌انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECM به بررسی مقایسه‌ای تأثیر ذخیره‌سازی‌های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECD در قیمت تک‌محمولۀ سبد نفتی اوپک پرداخته است. آزمون هم‌انباشت...

full text

ثر شوک‌های قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی در کشورهای عضو اوپک (کاربرد مدل NARDL)

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت در کشورهای عضو سازمان اوپک است. در این تحقیق اثرات شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان اوپک با استفاده از الگوی خودرگرسیونی وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) به‌صورت سالانه  طی دوره زمانی 1980 تا 2015 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثرات شوک‌های مثبت و منفی قیمت ن...

full text

بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه‌گذاری کشورهای عضو اوپک در بالادستی صنعت نفت

  نتایج بررسی‌های انجام شده در این در این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه  برای هر یک از کشورها داده های مربوط به پنج متغیر توصیف شده در فصل "توصیف داده ها" (یعنی تعداد دکل های فعال کشور مورد نظر، قیمت نفت خام واقعی آن کشور، تعداد دکل های فعال سایر کشورهای عضو اوپک به‌جز کشور مورد نظر، قیمت آتی نفت خام برنت، تقاضای نفت خام کل دنیا ) به عنوان ورودی های مدل می باشند.    بررسی‌...

full text

بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام

این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و اثر آن بر قیمت¬های جهانی نفت خام می¬پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت¬خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1991 تا پایان سال 2006 بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای¬برداری نشان-دهنده وجود را...

full text

تبیین و تحلیل تأثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تورم کشورهای منتخب واردکننده نفت OECD

نفت ،به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی در جهان دارای اهمیت بسزایی است، از همین رو نقش و بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی لازم و ضروری است. وابستگی کشورهای پیشرفته صنعتی به این ماده و تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از نوسانات قیمت نفت اهمیت تأثیر این تحولات را آشکار می‌کند. در این مقاله به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت اوپکOPEC بر تورم کشورهای منتخب واردکننده نفتی OECD از جمله کانادا...

full text

تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

 زمینه: نااطمینانی درآمدهای صادراتی حاصل از نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک هدف: بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی سال­های 2000 تا 2013 میلادی روش: استفاده از مدل داده­های ترکیبی سری زمانی- مقطعی یا داده­های ترکیبیمی باشد. برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده‌های ترکیبی از آزمون‌های مختلفی از جمله آزمون چاو، هاسمن وLM استفاده شده و س...

full text

Save to my library

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

  Save resource for easier access later

Download full text

Sign up to access the full text

Signup

Already have an account?login


Journal title:

volume 14  issue 1

pages  1- 30

publication date 2017-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2022