عنوان ژورنال

اندیشه مدیریت راهبردی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-0751
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود