عنوان ژورنال

پژوهش های رشد و توسعه پایدار

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-6768
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود