عنوان ژورنال

فصلنامه فرهنگ ارتباطات

ناشر: دانشکده علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی-ترویجی issn: 2383-1626

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود