عنوان ژورنال

فصلنامه فرهنگ ارتباطات

درجه: علمی-ترویجی issn: 2383-1626
ناشر: دانشکده علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود