آثار منبع دانه گرده و گرده‌افشانی دو گانه بر تشکیل میوه و نمو خشک میوه پسته

نویسندگان

  • عباس حاج عبدالهی,
  • مجید راحمی,
چکیده

Experiments were conducted during 1996-1997 in Nough of Rafsanjan to evaluate double pollination on fruit set and development of pistachio nut. In the first experiment, Owhadi cultivar was pollinated by a combination of pollen from Beneh (P. mutica F;M), Atlantica (P. atlantica Desf) and Soltani (P.vera L.). In the second experiment, Owhadi cultivar was pollinated by pollen from Beneh, Atlantica and Khinjuk (P. Khinjuk). The results showed that in the double pollination experiment, the nut, kernel and fruit set were affected more by the first pollen than by the second one. Pollen from the wild pistachio species reduced kernel weight, number of split nuts but increased percentage of the deformity and blank nuts in Owhadi. It was concluded that the effectiveness of the first pollen on fruit set, nut and kernel development was independent of the second one. The pollen of P. vera proved to be the best pollen source for pistachio cultivars.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آثار منبع دانه گرده و گرده افشانی دو گانه بر تشکیل میوه و نمو خشک میوه پسته

آزمایش هایی در طول سال های 76-1375 در منطقه نوق رفسنجان به منظور بررسی تأثیر نوع گرده و گرده افشانی دوگانه بر تشکیل و رشد و نمو میوه پسته به اجرا درآمد. در آزمایش اول رقم اوحدی با ترکیبی دو گانه از گرده های بنه، آتلانتیکا و سلطانی (پسته اهلی) گرده افشانی گردید. در آزمایش دوم رقم اوحدی به وسیله گرده گونه های بنه، آتلانتیکا، گلخونگ، سلطانی (پسته اهلی) به طور جداگانه گرده افشانی گردید. نتایج آزمای...

متن کامل

تأثیر محلول پاشی دانه گرده بر تشکیل میوه و کیفیت خشک میوه پسته رقم اوحدی

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد سوسپانسیون دانه گرده بر تشکیل میوه و کیفیت خشک میوه پسته رقم اوحدی پژوهشی به صورت دو آزمایش مجزا در سال های 1390 و 1391 به اجرا درآمد. در آزمایش اول درصد جوانه زنی دانه گرده در محیط های سوسپانسیون در قالب طرح کاملاً تصادفی با 13 تیمار و 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. محیط های مورد استفاده شامل ساکارز (10 درصد)، اسید بوریک (0، 01/0 و 02/0 درصد) و دانه گرده (5/0، 1 و 5...

نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته

To evaluate the effects of chemical and hand fruit thinning on pistachio flower bud retention, experiments were conducted during 1382 and 1383. In the first year, ethephon treatments at the concentrations of 100 and 200 mg L-1, urea at 2.5% and 5%, naphthaleneacetic acid (NAA) 125 and 250 mg L-1 and naphthaleneacetamide (NAD) 250 and 500 mg L-1 were sprayed on two branches of nine uniform trees...

متن کامل

نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته

To evaluate the effects of chemical and hand fruit thinning on pistachio flower bud retention, experiments were conducted during 1382 and 1383. In the first year, ethephon treatments at the concentrations of 100 and 200 mg L-1, urea at 2.5% and 5%, naphthaleneacetic acid (NAA) 125 and 250 mg L-1 and naphthaleneacetamide (NAD) 250 and 500 mg L-1 were sprayed on two branches of nine uniform trees...

متن کامل

بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

انبه یکی از محصولات گرمسیر است که در جنوب ایران کشت و کار میشود وعملکرد کمتری در مقایسه با سایر مناطق مورد کشت و کار دارد. طبق گزارشات عملکرد این گیاه در اثر دگر گرده افشانی افزایش می‌یابد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر خودگشنی، گرده افشانی کنترل شده و گرده افشانی آزاد بر رشد لوله گرده و تولید میوه در سه ژنوتیپ انبه موجود در ایران بود. پس از اعمال تیمار های گرده افشانی، از گل های گرده افشانی شد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  39- 48

تاریخ انتشار 2004-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021