آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

نویسنده

  • فریدون پاداشت دهکایی
چکیده

اثر نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست وعملکرد محصول برنج رقم حسن سرایی در مزرعه به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت.سطوح ازت در این آزمایش0 ، 60 ، 90 و120 کیلوگرم (ازت خالص)درهکتار وبرای سرباره کوره های ذوب آهن که دارای34%Sio2 به عنوان منبع سیلیس بکار رفت،0 ، 300 ، 600 و900 کیلوگرم درهکتاربود.برای ارزیابی اثر این دوعنصر روی بیماری بلاست برنج،تعداد لکه های بلاست برگ در100 پنجه در مرحله قدکشیدن ساقه،درصدبلاست خوشه در مرحله رسیدن،تعداد سلولهای سیلیسی شده در 20نمونه برگ پرچم ومیزان محصول ،تعیین وتجزیه وتحلیل آماری انجام شد.نتایج حاصله نشان داد که مصرف ازت باعث افزایش بیماری بلاست ومحصول گردیدولی تأثیری روی سلولهای سیلیسی شده نداشت .سیلیس (سرباره)تأثیری در کاهش بیماری بلاست وافزایش محصول نشان نداد اما تیمار 900کیلوگرم آن در هکتار سبب افزایش تعداد سلولهای سیلیسی شده در برگ پرچم در سال دوم شد ودر مقایسه با شاهد در سطح 5% اختلاف معنی داری داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

بمنظور تعیین اثر بیماری بلاست برنج روی میزان محصول ‘ بررسیهائی انجام شد که بطور خلاصه بشرح زیر است. طی سالهای 57 و 1358 درطرح بلوکهای کامل تصادفی‘ نشاءکاری برنج رقم مهر که حساس به بیماری بلاست بود‘ در تاریخهای مختلف وهر تاریخ در 4 تکرار صورت گرفت. از درصد بلاست کردن خوشه (x1) وگره ساقه (x2) آماربرداری شد و روابط همبستگی آنها با میزان محصول y (برحسب کیلوگرم درهکتار) کرتهای تاریخ کاشت محاسبه شد ...

متن کامل

اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae Cav

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15...

متن کامل

مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

بمنظور تعیین اثر بیماری بلاست برنج روی میزان محصول ‘ بررسیهائی انجام شد که بطور خلاصه بشرح زیر است. طی سالهای 57 و 1358 درطرح بلوکهای کامل تصادفی‘ نشاءکاری برنج رقم مهر که حساس به بیماری بلاست بود‘ در تاریخهای مختلف وهر تاریخ در 4 تکرار صورت گرفت. از درصد بلاست کردن خوشه (x1) وگره ساقه (x2) آماربرداری شد و روابط همبستگی آنها با میزان محصول y (برحسب کیلوگرم درهکتار) کرتهای تاریخ کاشت محاسبه شد ک...

متن کامل

بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت

1. در آزمایشی تاثیر قارچکشها بنومیل ‘ تری سیکلازل ‘ مانکوزب‘ ادیفونفوس و کاربندازیم دریکبار (درموقع پنجه زنی) و دوبار سمپاشی (مراحل پنجه زنی و ظهور خوشه) بصورت کرتهای خرد شده در طرح بلوکهای کاملا تصادفی روی بوته های برنج رقم حساس (موسی طارم) علیه بیماری بلاست برنج مورد بررسی قرا رگرفت . در یادداشت برداری از شدت بیماری درتیمارهای مختلف موقع برداشت ملاحظه گردید .کمترین آلودگی بلاست کردن درتیمار م...

متن کامل

اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

به منظور بررسی اثرات متقابل مصرف مقادیر مختلف سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست برنج رقم طارم، آزمایشی در سال 1388 در شهرستان ساری بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فسفر خالص در سه سطح صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و سیلیس خالص در سه سطح صفر، 500 و 1000 کیلوگرم در هکتارمورد استفاده قرار گرفت. عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنیدار بود و بیشترین عملکرد دانه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021