آران و بیدگل در منابع تاریخی

نویسنده

چکیده

شهر آران و بیدگل واقع در شهرستانی بدین نام، در دهه‌های اخیر از ترکیب دو شهر آران و بیدگل تشکیل شده است. این شهر از قرن‌ها پیش مرکز مهم جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقۀ کاشان بوده است. رد پای این شهر و مکان‌های وابسته به آن مانند آبادی هراسکان را می‌توان در منابع قرون اولیۀ اسلامی همچون تاریخ قم و کتاب ذکر  اخبار اصفهان یافت. قصیدۀ نونیه راوندی نیز اطلاعاتی از این شهر در دورۀ سلجوقی به دست می‌دهد. در منابع دورۀ ایلخانی نیز به آبادی بیدگل و هراسکان اشاره شده است. در دورۀ صفوی، آران و بیدگل از رونق و اعتبار قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و در آن هزاران کارگاه شعربافی مشغول به کار بوده است. اهمیت این شهر از برخی سفرنامه‌های دورۀ صفوی و اسناد آیینی این دوره به دست می‌آید. همچنین تصویری از آران و بیدگل در دورۀ زندیه از رسالۀ شرح احوال ملاعلی آرانی آمده است. وضعیت این شهر در دوران قاجاری را نیز می‌توان از تاریخ کاشان ضرابی، کتابچۀ کیفیت بلده و بلوکات کاشان و کتاب جالب چراغان در جغرافیای قصبۀ بیدگل به دست آورد. درمجموع، این مقاله تلاشی است آغازین برای یافتن هویت تاریخی شهر آران و بیدگل.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و تعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی روستایی کاشان و آران بیدگل

Background and purpose: Acanthamoeba spp. are an opportunistic protozoan in environmental sources that can cause respiratory infection and keratitis. The present study was conducted to determine the prevalence and genotypes of Acanthamoeba in rural drinking water sources in Kashan and Aran-Bidgol, Iran. Materials and methods: In this study, 162 samples from 54 drinking water sources were colle...

متن کامل

شیوع سالک در شهرستان آران و بیدگل

زمینه: لیشمانیوز جلدی از مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای مناطق حاره و نیمه حاره جهان است و در قسمت های مختلف کشور ما به صورت بومی وجود دارد. هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: در سال 1376 ، 5088 نفر در 10 روستای واقع در جنوب شرق این شهرستان به روش تصادفی ساده انتخاب و مطالعه شدند. مبتلایان قبلی و فعلی با معاینه کلینیک...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل

هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت پذیری زنان سرپرست خانواده در شهرهای کاشان و آران و بیدگل، با استفاده از روش پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است. جمعیت نمونه ی این پژوهش 206 نفر و داده های این پژوهش در سال 1392 گردآوری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری و برخی متغیرهای اجتماعی مهم رابطه ی معنادار وجود دارد. همچنین عواملی همچو...

متن کامل

عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، چگونگی پیوند و تعامل متغیرهای میزان هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با میزان سرمایه فرهنگی در جامعه آماری مورد مطالعه است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داد...

متن کامل

مقایسه روش‌های درون‌یابی مکانی جهت پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگل

زمینه و هدف: انتخاب روش درون­یابی مناسب فاکتور مهمی در تحلیل سطح است و تحلیلی سخت در تحلیل زمین­آماری محســوب می­شود چون روش­های مختلف درون­یابی می­تواند منجر به نتایج نهایی مختلف شود. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی کارایی روش­های مختلف درون­یابی در تعیین الگوی مکانی غلظت کادمیوم، روی و مس در خاک سطحی است. روش بررسی: در مجموع 135 نمونه خاک سطحی از شهرستان آران و بیدگل جمع‌آوری شد و غلظت کادمی...

متن کامل

تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان (در شهرداری شهرستان آران و بیدگل)

هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان تاثیر رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- علی است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری آران و بیدگل است به تعداد 100 نفر است و برای نمونه گیری از روش سر شماری استفاده شده است. برای جمع آوری داده‌ها پرسشنامه رهبری تحولی باس و خودکارآمدی شرر و همکاران ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  33- 55

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021