آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعهیافته و درحال ‌توسعه عضو WTO

نویسندگان

  • احمدی , سعیده دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات
  • معمارنژاد, عباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مهرآرا, محسن دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد
  • پژویان , جمشید دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:

در این مقاله رابطه بین آزادسازی تجاری (در قالب سه شاخص متفاوت) با کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی با استفاده از داده‌های تابلویی 32 کشور کمتر توسعه‌یافته و درحال ‌توسعه عضو سازمان تجارت جهانی، طی دوره 2015-2000، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه متغیرهای مستقل بسیاری در قالب بررسی تأثیر ویژگی‌های ساختاری و محدودیت‌های نهادی و سیاسی بر درآمدهای مالیاتی در مدل‌ها گنجانده شده‌اند، اما هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از شاخص‌های مختلف آزادسازی تجاری است. در این مطالعه از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده است و نتایج نشان می‌دهد که هریک از این شاخص‌ها اثرات متفاوتی بر انواع درآمدهای مالیاتی داشته‌اند. بر اساس نتایج به­دست آمده، کل درآمدهای مالیاتی و پایه‌های مختلف آن، چندان تحت‌تأثیر افزایش باز بودن تجارت (سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی) و آزادی تجارت (حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) نیستند. این موضوع در حالی است که تأثیر آزادسازی تجاری بر ساختار مالیاتی به شکل کاهش نرخ‌های تعرفه‌ای بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در هر سه شاخص استفاده شده برای آزادسازی تجاری، افزایش آزادسازی‌ با تغییر در ترکیب مالیاتی در کشورهای در حال ‌توسعه همراه است. یعنی با افزایش آزادسازی، از سطح مالیات‌ بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات‌های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. هرچند که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر آزادسازی تجاری برخالص صادرات کالاها و خدمات در کشورهای درحال توسعه منتخب

در این مطالعه 11 کشور در حال توسعه (شامل ایران، شیلی، چین، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، تونس، مالزی، اندونزی، هندوستان و مکزیک) برای بررسی اثرآزادسازی تجاری برخالص صادرات  انتخاب شده‌اند. خالص صادرات عبارت ازارزش صادرات کالا وخدمات منهای ارزش واردات کالاوخدمات معرفی شده که صادارت کالا وخدمات، به طور واقعی تابعی از درآمدسایر کشورها (یا به عبارتی درآمد جهانی)، قیمت‌های داخلی و خارجی کالا است. قیمت‌ها...

متن کامل

بررسی اثر آزادسازی تجاری برخالص صادرات کالاها و خدمات در کشورهای درحال توسعه منتخب

در این مطالعه 11 کشور در حال توسعه (شامل ایران، شیلی، چین، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، تونس، مالزی، اندونزی، هندوستان و مکزیک) برای بررسی اثرآزادسازی تجاری برخالص صادرات  انتخاب شده اند. خالص صادرات عبارت ازارزش صادرات کالا وخدمات منهای ارزش واردات کالاوخدمات معرفی شده که صادارت کالا وخدمات، به طور واقعی تابعی از درآمدسایر کشورها (یا به عبارتی درآمد جهانی)، قیمت های داخلی و خارجی کالا است. قیمت ها...

متن کامل

اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی کشورهای عضو اوپک

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دا...

متن کامل

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی : با توجه به تجربه کشورهای عضو wto

نقش سیاست تجاری در توسعه اقتصادی ، بحث کلیدی در ادبیات توسعه برای بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم بوده است اگرچه نگرش کلی در دهه های 1950 و 1960 به سوی سیاست های جایگزین واردات و از دهه های 1970 و 1980 استراتژی توسعه صادرات و برقراری تجارت آزاد بوده است. آزادسازی یا جهانی شدن واژه رایج از دهه 1980 میلادی است . جهانی شدن فرآیندی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند ، ارتباطات ...

15 صفحه اول

اثر هم‎گرایی اقتصادی بر روابط تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و اتحادیه‎های منتخب

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همه‎ی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت‎های نسبی خود به نحو شایسته‎ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم‎گرایی در ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 37

صفحات  11- 40

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023