آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

نویسندگان

  • زاغری تفرشی, منصوره گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • زایری, فرید گروه آمار حیاتی. دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
  • منوچهری, هومان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده

Abstract Background & Aim: Achievement to a practical model for effective chronic pain management in the elderly is high importance. Hence, the current study aimed to testing some parts of comprehensive chronic pain management model (CCPMM) in older people. Material & Method: This study is a correlation testing model in which 205 elderly patients with chronic pain were selected by multistage random sampling. Vulnerability, living with pain and Mc- gill pain questionnaires were used for vulnerability related chronic pain, living with pain and ailment measurement respectively as some part the main components of CCPMM. The structural equation modeling (SEM), path analysis by smart PLS (version 2) software was conducted respectively for data analysis. Result: The results showed between ailment and vulnerability related chronic pain (P < 0.01, β =0/39) and negative significant relations between ailment with living with pain (P < 0.01, β = - 0/26). Also the negative significant relations between vulnerability related chronic pain and living with pain (P < 0.01, β = - 0/18) were obtained. Conclusion: In order to use of CCPMM in the elderly for effective chronic pain management, how Living with chronic pain should be considered firstly. Then, causes and patterns of pain which represents itself under the concept of ailment should be investigated. Next, vulnerability construct as a barrier should be identified and controlled.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت استفاده از الگویی کاربردی به منظور مدیریت مؤثر درد مزمن در سالمندان، این پژوهش با هدف آزمون بخشی از الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان، انجام گردید. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع آزمودن مدل است، که در آن 205 سالمند مبتلا به درد مزمن به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. سازه های آسیب پذیری، زندگی با درد و دردمندی به ترتیب با پ...

متن کامل

مدیریت درد مزمن در سالمندان، یک پژوهش کیفی

چکیده زمینه و هدف: با توجه به پیچیده بودن مدیریت درد مزمن در دوران سالمندی، شناسایی فرآیند مدیریت این درد از اهمیت فراوانی برخورداراست. بدین جهت این پژوهش با هدف شناسایی فرآیند مدیریت درد مزمن و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن در سالمندان، انجام گردید. روش بررسی: این مقاله کیفی با رویکرد گراندد تئوری، انجام شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده شرکت کنندگان روش اصلی گردآوری داده ها بود. شرکت کن...

متن کامل

بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

Background: With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly. Methods: This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were...

متن کامل

تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان: یک مطالعه‌ی گراندد تئوری

زمینه و هدف: با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان، شناسایی جنبه‌های مختلف آن، به‌منظور مدیریت مناسب این درد ضروری است. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه بخشی از یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی است که با رویکرد گراندد تئوری در مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال3-1392 انجام شد. مشارکت‌کنندگان 62 نفر ...

متن کامل

بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

مقدمه: با توجه به اهمیت نقش پذیرش درد در چگونگی سازگاری با درد مزمن در سالمندان، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی  و محدودیت ناشی از آن در سالمندان مبتلا به درد مزمن انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است، که در آن 200 سالمند مبتلا به درد مزمن به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. میزان پذیرش درد، الگوی زندگی با درد و محدودیت...

متن کامل

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر مدیریت توجه و تن آرامی بر کاهش ادراک درد در سالمندان مبتلا به درد مزمن

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر مدیریت توجه و تن آرامی بر کاهش ادراک درد در سالمندان مبتلا به درد مزمن در شهر شیراز بود. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی سالمندان مبتلا به درد مزمنِ ساکن در خانه های سالمندان شهر شیراز تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 80 نفر (23 مرد و 57 زن) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گشته و بعد از همتا شدن ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  49- 62

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021