آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • بهزاد سهیلی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
  • علی زارعی دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • فرشاد تجاری استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های آزمون نشان داد مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن برای بررسی رضایتمندی تماشاچیان فوتبال استفاده کرد. اثر کلی متغیر های رضایت از بازی و رضایت از خدمات بر مقاصد رفتاری معنی‌دار بود. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که هرچند ممکن است مدل پیشنهادی رضایتمندی تماشاگران فوتبال نتواند به طور کامل منعکس کننده مقاصد رفتاری مصرف کنندگان باشد، ولی باشگاه‌ها از ارزیابی اردراکات تماشاچیان نسبت به ویژگی‌های کیفیت رویدادهای ورزشی منتفع خواهد شد و این اطلاعات می‌تواند ارزش تشخیصی خوبی داشته و راهنمایی‌های خوبی را برای اصلاح، بهبود و پیشرفت ارائه خدمات فراهم نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف این پژوهش، طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش توصیفی، ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به روش میدانی اجرا شد. به‌دلیل محدودیت در دسترسی به همة هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور، پژوهشگران‌ دو تیم منتخب استقلال و پرسپولیس را برگزیدند. این دو تیم از محبوب‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ برتر هستند. جامعة آماری این پژوهش‌‌‌، هواداران دو...

متن کامل

طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه­ های فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعۀ آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان دانشگاهی با تخصص بازاریابی ورزش، اعضای کمیتۀ بازاریابی فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه ­های فوتبال لیگ برتر کشور و در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه ­های کشور بود. روش نمونه‌گیری در بخش کی...

متن کامل

تأثیر ویژگی های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف کلی این تحقیق تعیین تأثیر ویژگی های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع آوری داده های مربوط به ویژگی های استادیوم پرسشنامه ای 40 سوالی بر مبنای پژوهش های پیشین ساخته شد. حضور مجدد تماشاگران نیز با استفاده از پرسشنامه چهار سوالی اندازه گیری گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 15 تن از متخصصان بازاری...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنوع کیفی بود که با به‌کارگیری نظریة داده‌بنیاد انجام شد. داده‌ها ازطریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران سطح عالی رسانه، اساتید هیئت‌علمی با گرایش بازاریابی ورزشی، مدیران بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان لیگ، مدیران بازاریابی و رسانة باشگاه های فوتبال و کارشناسان رسانة اجتماعی جمع‌آوری شدند که به‌ص...

متن کامل

تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری در مربیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام‌گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش را منتخبی از مربیان خبرۀ فوتبال ایران که حائز شرایط شاخص‌های مورد نظر تحقیق بودند، تشکیل ‌دادند که ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  181- 203

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022