آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی

نویسندگان

  • علی ملکیان دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
  • فرشاد تجاری استاد مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
چکیده

بخش‌بندی شرکت‌کنندگان ورزشی و آگاهی از اهداف مشارکت آن‌ها، همواره یکی از اهداف بازاریابان ورزشی بوده است. هدف از پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی بخش‌بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان‌شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی بود. تعداد ۶۷۰ مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال لیگ برتر، به‌صورت هدفمند، تصادفی و داوطلبانه، مقیاس اندازه‌گیری میزان مشارکت تماشاگران فوتبال بیتون و همکاران (۲۰۰۹) و مقیاس اندازه‌گیری متغیر پیامدهای مشارکت اسلیم گولد و همکاران (۲۰۰۸) را تکمیل کردند. یافته‌های معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی مبنی‌بر بخش‌بندی تماشاگران ورزشی، با استفاده از ترکیب دو مدل پیوستار روان‌شناختی (پی.سی.ام) و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی (اسلیم) دارای برازش بود. به‌طورکلی، می‌توان نتیجه گرفت که ترکیب دو مدل پیوستار روان‌شناختی و ارزیابی و سیاهة فراغت جدی می‌تواند برای بخش‌بندی تماشاگران ورزشی و آگاهی از اهداف مشارکت آن‌ها، جهت استفاده و راهنمایی بازاریابان و صاحبان باشگاه‌ها برای طراحی راهبردهای بازاریابی هدفمند و باهدف حفظ و ارتقای تماشاگران به‌سوی وفاداری به‌کار برده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 ...

متن کامل

طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396 بودند. در این راستا محقق 450 پرسشنامه را در بین جامعه آماری توزیع نمود و پس از جمع‌آور...

متن کامل

طراحی مدل درگیر شدن در ورزش، تعهد روانشناختی و وفاداری تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس

رابطه بین درگیری ورزشی هواداران، تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری موضوعی مهم در ادبیات بازاریابی ورزشی است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ابعاد درگیری ورزشی بر تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری در بین تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس) است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش، هواداران کانال تلگرامی تیم فوتبال پرسپولیس ...

متن کامل

ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران بود که روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو جامعه انسانی (1. مدیران ارشد ورزش کشور و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، و 2. اساتید صاحب نظر دانشگاه در حوزه مدیریت، گردشگری و بازاریابی ورزشی)، و جامعه اطلاعاتی (شامل منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 46

صفحات  31- 50

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022