آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها با رویکرد نظریه داده بنیاد

نویسندگان

  • عارف رجبی دکتری مکانیک، دبیر شورای همیاری و مشارکت شرکت گاز استان مازندران، ساری، ایران
چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر شناسایی آسیب‌های فراروی نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان مازندران می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است، زیرا محقق جهت تبیین الگو از داده‌های مفهومی که به صورت نظام‌مند گردآوری شده‌اند، بهره گرفته است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده و جامعه آماری مصاحبه‌شوندگان را 18 نفر از افراد مطلع و آگاه با نظام پیشنهادها در شرکت مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. نتایج مصاحبه‌ها در قالب هشت عنوان مفهومی دسته‌بندی شدند. ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮدی استقرایی و با استفاده از داده‌های گردآوری شده به تدوین نظریه‌ای قابل اتکا در زمینه آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها می‌پردازد و ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله‌ها در قالب پدیده‌های محوری، شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط علی و شرایط مداخله‌گر نشان داده شده‌اند. سپس خط داستان و الگوی پارادایمی تحقیق ترسیم گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

عصر حاضر، عصر رقابت برای بقا است و سازمان ها باید پیوسته خود را با نیازهای جدید مشتریان تطبیق دهند. توسعه خدمات جدید امری ضروری برای بقا در این محیط متلاطم است. امروزه بانک ها با ارائه خدمات جدید می توانند باعث ایجاد رضایت مندی در مشتری و درنهایت سودآوری شوند. در این مقاله به بررسی توسعه خدمت جدید در نظام بانکی پرداخته شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش روش توصیفی از نوع پیمایشی است و از منظ...

متن کامل

تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره‌وری آن است و باتوجه‌به اینکه انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری...

متن کامل

عوامل مؤثر در چابک‏سازی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

هدف از انجام این پژوهش  شناسایی عوامل مؤثر در چابک‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی بود. روش‌شناسی پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) و تحلیل مضمون کتب و مقالات مرتبط با موضوعات مدیریت توسعه دانشگاهی بود. جامعه آماری را خبرگان دانشگاهی تشکیل داده‌اند. نمونه آماری به‌صورت هدفمند و بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی با استفاده از فرایند کدگذاری مبتنی بر ...

متن کامل

تدوین مدلی برای آموزش شهروندی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات سرمایه اجتماعی و از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع می‌باشد. با کاهش کیفیت محیط‌ زیست شهری‌، رشد آسیب‌های اجتماعی، کاهش کیفیت رفاه شهری، ضرورت ایجاد و گسترش آموزش‌ شهروندی درجوامع شهری تشدید شده است. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای آموزش شهروندی است پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریـه...

متن کامل

برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه : شرکت های صنعت ساختمان)

یک برند قوی، سازمان را قادر به خلق مزیت رقابتی می‌سازد. صنعت ساختمان، یکی از محیط‌هایی است که اهمیت برندسازی شرکت در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. هدف اصلی این پژوهش درک فرآیند برندسازی شرکت در صنعت با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد است. به‌منظور پاسخگویی به مسئله‌ی چگونگی شکل‌گیری برند سازمان، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران ارشد، مدیران فروش و بازاریابی، مد...

متن کامل

طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

هدف از این پژوهش بهره­گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه­ای است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی، روش انجام آن توصیفی – پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها در آن به‌صورت کتابخانه‌ای – میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبه­های نیمه ساختاریافته به‌عنوان ابزار ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره بهار

صفحات  65- 84

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022