آسیب‌پذیری زنان در سوانح طبیعی: یک برساختۀ اجتماعی

نویسنده

چکیده

مقالة حاضر با تلفیقی از نظریه‏های برساخت‏گرایی اجتماعی و فمنیستی به بررسی کمّ‏وکیف آسیب‏پذیری زنان در سوانح طبیعی به منظور مدیریت بهینة ریسک سوانح طبیعی با هدف کاهش میزان آسیب‏پذیری آنان می‏پردازد. روش‏شناسی تحقیق کمی و روش آن پیمایشی بوده است که بین 768 نفر از زنان و مردان 15 تا 65 سالة دو شهر گرگان و کرمان براساس شیوه‏های نمونه‏گیری خوشه‏ای، طبقه‏بندی متناسب و تصادفی نظام‏مند انجام شده است. نتایج نشان داد که حوزه‏های مهم آسیب‏پذیری زنان در سوانح طبیعی عبارت بودند از: فقدان امنیت، فقدان اشتغال، فقدان یا ضعف آموزش در زمینة سوانح طبیعی و مشکلات فرهنگی یا انگاره‏های تفکر سنتی مردان درخصوص زنان و باورنداشتن به مشارکت زنان در سوانح. همچنین، دلایل مهم آسیب‏پذیری زنان در سوانح طبیعی، در مقایسه با مردان، عبارت بودند از: پتانسیل و زمینة آسیب‏پذیری بیشتر روحی و روانی زنان (به دلیل عاطفی‏بودن، داشتن ترس و اضطراب و...)، شرایط اجتماعی تعریف‏شده برای زنان در جامعه و رعایت‌نکردن حقوق زنان از طرف جامعه و مسئولان، آسیب‏پذیری جسمانی و فیزیکی زنان و حفظ حجاب در زمان وقوع سوانح و... . دلالت یافته‏ها بر آن است که سوانح طبیعی ذاتاً پدیده‏های اجتماعی‏اند و در ساختار یا نظام اجتماعی ریشه دارند. از‌این‌رو، آسیب‏پذیری زنان در سوانح طبیعی را می‏توان به‌منزلة امری برساختی و نتیجة ساختارهای اجتماعی و نظام‏های معنایی آن دانست که تفکیک نقشی زن و مرد موجب تولید و بازتولید این آسیب‏پذیری می‏شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست ‏خانوار و زنان دارای ‏سرپرست در منطقۀ سلطان ‏آباد شهر تهران

نرخ جمعیت زنان سرپرست خانوار در دهه‏های اخیر رشد گسترده‏ای داشته است. در کنار افزایش نرخ رشد جمعیت، این گروه تغییرات کیفی‌ـ مانند تغییر ترکیب سنی، تحصیلی، درآمدی و فقر اقتصادی‌ـ را نیز تجربه کرده‌اند که مسائل مبتلا به آنان را به‏مرور از یک پدیدۀ اجتماعی نسبتاً طبیعی به موضوع اجتماعی از جنس آسیب تبدیل کرده است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل آسیب‏پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان در مق...

متن کامل

ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم مدیریت سوانح بیمارستان هلال احمر ایران در حج تمتع در مکه مکرمه در شرایط بحرانی

مقدمه: حوادث طبیعی نظیر سیل و حوادث غیر طبیعی حاصل از تجمعات و آتش سوزی در ایام حج تمتع دور از احتمال نیست و بیمارستان مکانی است که هم پاسخگو به بحران و هم آسیب‌پذیر از بحران می‌باشد. لذا آمادگی بیمارستان در برابر بحران می‌تواند کمک مؤثری به کاهش تلفات حاصل از بحران نماید. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم مدیریت بیمارستان مکه در مواجهه با بحران است. روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر در ...

متن کامل

توسعه فیزیکی ناپایدارشهرها و آسیب‌پذیری آنها در برابر سوانح طبیعی نمونه موردی: شهر ماکو در آذربایجان غربی

در گذشته چنین تصور می‌شد که بروز سوانح طبیعی در نواحی شهری پیامدهای کمتری نسبت به نواحی روستایی داشته است. ولی در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در ساختار کالبدی و سازماندهی شهرها بوجود آمده است، آنها در مقابل سوانح طبیعی آسیب‌پذیر شده‌اند. این امر ناشی از افزایش زیاد جمعیت شهرها، گسترش بی‌رویه شهری و توسعه فیزیکی آنها بر روی مناطق پر خطر بوده که ثبات آنها را بر هم زده است. مطالعه حاضر منطبق ا...

متن کامل

بررسی آسیب‌پذیری اجتماعی سالمندان در زلزله‌های بم، ورزقان و اهر

Objectives Although the earthquake is a natural disaster, it has become a social subject and has created vulnerable groups due to its various social effects. One of these groups is the elderly. The present study aimed to investigate the social vulnerability of elderly people who experienced  earthquakes. Methods & Materials The present study involved a cross-sectional qualitative-quantitativ...

متن کامل

تبیین و تحلیل تاب‌آوری اجتماعی برای مقابله با سوانح طبیعی

زمینه و هدف: در حال حاضر، با کاربرد بیش­تر در علوم اجتماعی، مفهوم تاب‌آوری با قاعده و اصول خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و توانایی برای بازیابی و زنده ماندن، یکی از اشکال مطلوب آن است. علاوه بر این ارزش­های گوناگون و گاه متضاد در داخل همه‌ی سیستم­های اجتماعی وجود دارد. این موضوع که یک پیامد بر دیگری ترجیح داده شود و یا وضعیت موجود حفظ شود، باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مطالعه حاضر به تبیی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 3

صفحات  457- 481

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021