× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی

نویسنده

چکیده

یکی از روش ھای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی که سال ھا مورد استفاده قرار گرفته است روش جریمه می باشد. در این مقاله می خواھیم با معرفی مفھوم جدید فیلتر، الگوریتمی برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی مقید بیان کنیم، که در ان از تابع جریمه استفاده نشود. اگر الگوریتم از فیلتر به جای تابع جریمه استفاده کند، برخی از مشکلات روش جریمه را حل می کند و ھمچنین ھمگرایی سرتاسری را نتیجه می دھد.که در طی مقاله ابتدا روش پنالتی را بیان می کنیم و پس از ان روش فیلتر را معرفی می کنیم و با اوردن مثال ها و شکل های مناسب این دو روش را با هم مقایسه می کنیم. روش پنالتی دارای مشکلاتی می باشد و سختی هایی در انتخاب پارامترهای مناسب وجود دارد ولی روش فیلتر این مشکلات را شامل نمی شود و همچنین به راحتی قابل پیاده سازی می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله یک روش عددی برای حل مسائل غیر خطی تراسچ و براتو ارائه می‌کنیم. در این روش از فر آیند شبه خطی کردن و تابع پایه‌ای موجک هار برای تبدیل مسائل غیر خطی به دستگاه معادلات جبری خطی استفاده خواهیم کرد. چند مثال عددی آورده شده است و نتایج عددی بدست آمده از روش ارائه شده را با نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی و عددی موجود در منابع مختلف مقایسه خواهیم کرد. همچنین نتایج بدست آمده را در قالب جداول ...

در این پایان نامه، یک روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی بر اساس ناحیه اعتماد که از معیار فیلتر به عنوان شرطی برای پذیرش یا رد کردن گام آزمایشی استفاده می کند، را بررسی می کنیم. این روش از دو فیلتر استفاده می کند: فیلتر استاندارد، برای همگرایی سراسری و فیلتر غیر یکنواخت موضعی که امکان سریع بودن همگرایی موضعی را مهیا می سازد. خاصیت ویژه این روش، نیاز نداشتن آن به گام های اصلاحی مرتبه دوم است. همچ...

در این پژوهش، مدلی برای حل مسائل برنامه‌ریزی چندهدفة فازی مبتنی بر تئوری امکان با منابع غیر دقیق و متغیرهای تصمیم فازی ارائه شده است. با توجه به ماهیت غیر دقیق میزان منابع در دسترس، تعیین یک جواب قطعی برای مدل، غیر منطقی به­نظر می‌رسد. بدین­منظور، مدل پیشنهادی به‌گونه­ای طراحی شده که تصمیم­ها را به‌صورت فازی تعیین می­کند. این روش، نقایص روش­های پیشین ارائه­شده در این زمینه را برطرف کرده است و م...

این مقاله مسائل برنامه ریزی خطی کاملاً فازی که در آن ها همه پارامترها و متغیرها فازی هستند، مورد بحث قرار می دهد. جواب بهینه فازی زمانی واقعی است که در همه محدودیت های مدل صدق کند، یک جواب بهینه قطعی نمی تواند جواب بهینه مسئله ای فازی باشد. روش های جدید یافتن جواب بهینه مسائل برنامه ریزی خطی کاملاً فازی با محدودیت های مساوی و نامساوی از جمله روش دهقان و همکاران، روش لطفی و همکاران، روش مؤمنی و هم...