آلایش اکسید گرافن با اکسید روی (رضایی ، کیان ؛ کیمیاگر، سلیمه )

ثبت نشده
چکیده

اکسید گرافن به روش هامر سنتزشد. آنالیزهای  طیف جذب UV- Vis  ، طیف عبوری FTIR و   میکروسکوپ الکترونیSEM  ساختار اکسید گرافن را تایید کردند.نانوکامپوزیت گرافن آلاییده شده با اکسید روی با درصدهای مختلف 10، 20 و 30 میلی گرم اکسید گرافن به روش هیدروترمال تهیه شد. بررسی ساختار نمونه ها با آنالیزهای UV-Vis ، طیف    FTIRو میکروسکوپ الکترونیSEM  آلایش گرافن و حضور اکسید روی را تایید کرد. آلایش اکسید روی به طور قابل توجهی خواص الکترونیکی، نوری و الکتروشیمیایی اکسید گرافن  را تغییر داد.  بیشترین مقدار آلایش گرافن با اکسید روی در نمونه سوم با مقدار اکسید گرافن 30 میلی گرم بود. آنالیزهای ساختاری وجود پیوند اکسیدروی در اکسید گرافن را تایید کرد. قله  پیوند ZnO با C کاملا مشخص بود.  با افزایش مقدار اکسید گرافن  در ناحیه مرئی جذب افزایش یافت که به معنی پیوند بیشتر بین کربن و روی است. در نمونه 30 میلی گرم شدت جذب UV  بیشتر از بقیه حالات بود.  XRD ساختار نانو کامپوزیت حاصل را تایید کرد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییر خواص ساختاری و نوری نانولایه اکسید روی آلایش شده توسط منگنز با پارامترهای فیزیکی

لایه های نازک اکسید روی خالص و آلایش یافته با منگنز (ZnO:Mn) به روش سل – ژل برروی زیرلایه های شیشه تهیه شده و خواص فیزیکی آن بررسی شده است. مطابق نتایج به دست آمده، با افزایش ضخامت، دمای بازپخت و افزایش لایه ها طیف تراگسیل نمونه ها در طول موج های اندازه گیری شده کاهش می یابد. همچنین افزایش دمای بازپخت و لایه ها موجب کاهش گاف انرژی نانو فیلم ها می شود. این تغییرات بین 45/3 تا 84/3 الکترون ولت بر...

متن کامل

بررسی خاصیت فرومغناطیس نانوذرات اکسید روی آلایش شده با یون منگنز در دمای اتاق

In this research, work nanopowders of Zn1-xMnxO (0.0) dilute magnetic semiconductor were prepared via sol-gel autocombustion method. The crystal structure and phase purity of samples were confirmed by X-ray powder diffraction (XRD) analysis. The particle sizes were found to be 5-35 nm from Transmission Electron Microscopy (TEM) and Scherer's formula. The hysteresis in the M-H behavior shows the...

متن کامل

سنتز و بررسی خواص ضدمیکروبی نانوکامپوزیت های گرافن-اکسید روی و اکسید گرافن - اکسید روی

از آنجائیکه رشد میکروارگانیزم های مضر باعث بروز مشکلات جدی در زندگی بشری می شود، امروزه دستیابی به مواد ضدمیکروبی و درعین حال ایمن، ضروری است. به همین دلیل استفاده از نانومواد و کامپوزیت های آنها بعنوان راه مناسبی جهت دستیابی به مواد ضدمیکروبی قوی و ایمن پیشنهاد شده است. در پروژه حاضر، نانوکامپوزیت های اکسید روی–اکسید گرافن و اکسید روی–اکسید گرافن احیاشده سنتز شدند و خواص ضدمیکروبی آنها مورد بر...

حذف فتوکاتالیستی فرمالدئید از هوا با استفاده از نانوکامپوزیت اکسید تیتانیوم- اکسید گرافن احیاء شده

Background and Objective: Formaldehyde is a toxic volatile organic compound, which its removal from polluted air is essential. One of the techniques available for removing such compounds is photocatalytic degradation. The aim of this study was to investigate the photocatalytic degradation of gaseous formaldehyde on TiO2 nanoparticles coated on reduced graphene oxide Materials and Methods...

متن کامل

فعالیت الکتروکاتالیزوری بهبود یافته نانوذرات پلاتین استرانسیم کبالت اکسید ساپورت شده بر روی گرافن اکسید کاهش یافته برای الکترواکسیداسیون متانول

در این مطالعه، گرافن اکسید با روش اصلاح شده هامر تهیه شد و به عنوان بستری برای پراکنده ساختن نانوذرات استفاده گردید. نانوذرات استرانسیم کبالت اکسید تهیه و با تکنیک تفرق اشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند. آنها به همراه نانوذرات پلاتین در بستر گرافن اکسید کاهش یافته برای تهیه کاتالیست پلاتین-استرانسیم کبالت اکسید-گرافن اکسید کاهش یافته (Pt-SrCoO3-δ-RGO) استفاده شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری بر...

متن کامل

ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-‌اکسید روی و بررسی قابلیت آن برای کاربردهای پزشکی

نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-اکسید روی (72/0، 36/0، 18/0= (GO/Zn(Ac) با استفاده از اکسید گرافن و استات روی به‌روش حمام شیمیایی تهیه شد. مشخصه‌یابی‌ اپتیکی، با استفاده از آنالیزهای DRS، FTIR و مشخصه‌یابی ساختاری، توسط آنالیزهای XRD، SEM و EDS صورت گرفت. طیف DRS نانوکامپوزیت  RGO-ZnOلبه جذبی را در nm 386 نشان داد. در طیف FTIR قلة جذب مربوط به پیوند ZnO و همچنین کاهش اکسید گرافن به‌خوبی دید...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  50- 60

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021