× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 1386

نویسندگان

  • عسگری, اسرافیل
  • محوی, امیر حسین
  • مصداق نیا, علیرضا
  • یوسفیان, مسعود

چکیده

Background and Objective: Noise pollution is an important environmental problem that may cause hazardous effects, such as hearng loss, sleep disorders, hypertension and digestive problems in communities. To prevent these effects, achieving recommended standards of noise pollution measuring in cities is mandatory. This study was aimed to evaluate noise pollution in zanjan city in 2007. Materials and Methods: For measuring environmental noise levels, 64 samples were selected in 2 weeks. They were selected from 16 residential and commercial areas, 4 times daily (morning, noon, evening and night). Noise indices were measured in A weight channel. Measurements at considered stations were gathered using a sound meter apparatus model cel-268. Results: The maximum equivalent sound level, in A weight channel was detected at night from Sadre Jahan crossroad and at day from Sadi crossroad, being 72db and 77.7db respectively. Significant difference was seen between equivalent sound levels of night and noon (P=0.048) and night and evening (P=0.03). Conclusions: It was concluded that Zanjan city noise pollution at both residential and commercial areas is higher than that of international standards in most instances. The results were also similar to the findings of other studies in Iran.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه و هدف: آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که موجب اثرات زیان آوری نظیر افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی های گوارشی در مردم شهر می شود. به منظور پیشگیری از این اثرات و دسترسی به استانداردهای توصیه شده، اندازه گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی آلودگی صوتی در شهر زنجان در سال 1386 انجام گرفته است. روش بررسی: جهت اند...

امروزه آلودگی صوتی یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی است که اثرات زیان آور متعددی را بر روی مردم شهر، بناهای موجود، جانوران و گیاهان به دنبال دارد. از جمله این اثرات بر روی شهرنشینان می توان به افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی های گوارشی اشاره کرد. سرو صدا موجب تخریب بناهای تاریخی و قدیمی می شود. هم چنین اثراتی همچون ترک محل، بیماری و در مواقع وخیم تر مرگ را برای جانورانی ک...

Background and purpose: Noise is one of the most harmful factors in the environment. It is also one of the harsh phenomenons in this century that people are exposed to. Exposure to noise higher than threshold limit value could cause some physical and mental disorders. High traffic flow due to recent increase in number of vehicles causes higher noise pollution. There are few studies regarding ...

زمینه: آلودگی صوتی یکی از مشکلات زیست محیطی مهم شهرها محسوب می شود که شدت آن در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. با توجه به اثرات زیان آور آلودگی صوتی بر سلامت جامعه، ارزیابی تراز صدای معادل و تعیین میزان آلودگی صوتی در محیط های شهری از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در تابستان سال 13...

Background and Objective: The aim of  noise control in a community is to improve its management in the community, because the traffic noise can affect neighboring residential areas. Well-planned noise management can eliminate this major and harmful component issue, which is one of the stresses of urban life on human health. However, before planning to decrease urban noise, it is necessary to de...

Background and Aim: Noise pollution is recognized as a major problem in urban areas. Therefore, the current study was aimed to determine noise pollution indices in Birjand old districts. Materials and Methods: In this cross-sectional and analytical-descriptive study, noise measurement was performed by means of "CEL" sound level meter (model 450.490). Equivalent noise level "Leq 10 min" was meas...