آلکالوز متابولیک در کودکان: بررسی بیماران بستری شده در مرکز طبی کودکان در سال های 76-1374

چکیده

Metabolic alkalosis is characterized by high HCO3- as it is seen in chronic respiratory acidosis, but PH differentiates the two disorders. There is no characteristic symptom or sign. Orthostatic hypotension may be encountered. Weakness and hyporeflexia occur if serum K+ is markerdly low. Tetany and neuromuscular irritability occur rarely. We report the results of retrospective data analysis of metabolic alkalosis in 15463 patients hospitalized Pediatric Medical Center in Tehran during years 1995-1997. We found 50 cases of metabolic alkalosis (rate of 0.32 percent. 64 precent male and 36 percent female). Most of them had growth failure (40% were bellow 3 percentile of height by age, 44% bellow 5 percentile of weight by height). More than 60 percent had hypokalemia, hypocloremia and hyponatremia. The most common cause of Metabolic alkalosis was cystic fibrosis and pyloric stenosis. Fifty percent of cystic fibrosis patients and Bartter cases had metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis should be considered in every pediatric patient presented with projectile vomitting.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

سابقه و هدف: خونریزی گوارشی در هر سنی مخاطره آمیز بوده و مشخص کردن علت و کانون خونریزی از نظر درمان و پیش آگهی اساسی می باشد. با توجه به گزارش های متفاوت از علل مراجعه، علل و محل خونریزی، این تحقیق به منظور تعیین علل خونریزی گوارشی فوقانی در کودکان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان طی سال های 75-1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی (Descriptive study) روی کودکانی که با شکایت خ...

سابقه و هدف: بیماری کاوازاکی شایع ترین واسکولیت دوران کودکی و شایع ترین علل بیماری های اکتسابی قلبی است؛ به طوری که بیماری قلبی، جدی ترین عارضه دراز مدت آن می باشد. اگرچه بسیاری از متخصصین قویا نقش یک عامل عفونی را در پاتوژنز آن دخیل می دانند، اما هنوز علت بیماری نامعلوم است. با توجه به اهمیت بیماری به منظور تعیین عوامل مرتبط در ایجاد کاوازاکی، علایم بالینی و آزمایشگاهی و عفونت اولیه در مبتلایا...

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین مشخصات فردی مبتلایان به انسداد روده، تعیین مکانیسم های شایع ایجاد آن فراوانی علل و تعیین مرگ و میر (Mortality) و بیماریزایی (Morbidity) آنان در مراجعان است. مواد و روش ها: در این بررسی نمونه های مورد مطالعه پرونده کلیه بیماران جراحی شده در مدت دو سال مذکور بودند. محل اجرای مطالعه مرکز آموزشی-درمانی بیمارستان پورسینا رشت بوده که علاوه بر پذیرش بیماران این شهر...

This is a mortality study in internal medicine wards of Amir-Alam Hospital, since the beginning of 1374 to end of 1376. Here, we reviewed, prevalence of disease lead to death, the ward and invasive interventions and duration of admission of patients before death. In this study, records of 85 patients were reviewed. 68.2% of patients were men and 31.8% women. Mean of age was 61.6% with minimum o...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود