آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش تأثیر روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقا دانش منظور‌شناسی زبان انگلیسی در زبان‌آموزان ایرانی، با تاکید بر کنش گفتاری انتقاد‌کردن بررسی می‌کند. شرکت‌کنندگان دو کلاس 25 نفره از دانشجوی زبان انگلیسی بودند (گروههای ازمایش و کنترل). سعی بر آن شد که در این روش، زبان‌آموزان تحت اصول رویکرد اجتماعی- فرهنگی عمل‌کنند یعنی یادگیری حین انجام کارهای مشارکتی. همچنین مهم‌ترین روشی که در این تحقیق استفاده شد این بود که از دانشجویان خواسته می‌شد تا از تکالیف همدیگر به صورت شفاهی انتقاد‌کنند. معلم هم آموزش فردی و خصوصی منطبق با نیاز هر فرد را ارائه می‌داد. میزان یادگیری زبان-آموزان از طریق پیش آزمون، پس آزمون های فوری و تاخیری بررسی شد. آزمونهای استفاده شده، آزمون تکمیل گفتمان و آزمون ایفای نقش بودند . اطلاعات جمع اوری شده و به کمک آزمون تی تحلیل شدند. نتابج نشان داد که دانش منظور‌شناسی زبان‌آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری بهبود پیدا کرد و آنها خیلی بهتر از گروه کنترل عمل‌کردند که نشان دهنده‌ی تأثیر فوق العاده عالی این روش تدریس بود . سپس از طریق مصاحبه با شرکت‌کنندگان، محققان به احساسات مثبت آنها در طی آموزش تحت این روش پی بردند (سطوح بالای هیجان و انگیزه، اضطراب کم، اوقات خوش، واضح بودن دستورالعملها و توضیحات) که خود سندی بر تأثیرات مثبت این روش است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکرد اجتماعی ‌ـ ‌فرهنگی در حوزة آموزش زبان

در این مقاله می‌کوشیم برخی دلالت‌های رویکرد اجتماعی ‌ـ‌ فرهنگی برای حوزة آموزش زبان را با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایدة محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی‌ ـ ‌فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزة آموزش زبان داشته است، به‌دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک و توافق در میان‌کنش‌های زبانی، هنوز نتوانسته است آموزش زبان را واجد...

متن کامل

رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی در حوزة آموزش زبان

در این مقاله می کوشیم برخی دلالت های رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی برای حوزة آموزش زبان را با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایدة محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزة آموزش زبان داشته است، به دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک و توافق در میان کنش های زبانی، هنوز نتوانسته است آموزش زبان را واجد بُعد...

متن کامل

رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی در حوزه آموزش زبان

در این مقاله می کوشیم برخی دلالت های رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی برای حوزه آموزش زبان را با نگاه به نظریه اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایده محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزه آموزش زبان داشته است، به دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک و توافق در میان کنش های زبانی، هنوز نتوانسته است آموزش زبان را واجد بُعد...

متن کامل

تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی

با توجه به رشد روزافزون ارتباطات بین فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف و نیز نقش مهم رسانه‌های ارتباطی در جهان کنونی، نیاز به درک و استنباط فرهنگ‌های دیگر بیش از پیش احساس می شود. این نیاز مخصوصاً به‌هنگام یادگیری زبان‌های خارجی رخ می‌نماید. آموزش زبان خارجی عمدتاً با ورود مسائل فرهنگی خاص آن زبان به حیطه معلومات زبان‌آموز همراه است. با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی در ایران دست‌اندرکاران آموزش زبا...

متن کامل

تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

                پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. پرسش اصلی که پژوهش حاضر سعی در جستجوی پاسخ آن داشت این بود که آیا آموزش مفاهیم فرهنگی لادو قادر است توانایی نگارش پاراگراف توصیفی فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی را در سطح دانشگاهی ارتقاء بخشد یا خیر. به منظور یافتن پاسخ پرسش مذکور 60 ترجمه آموز ...

متن کامل

تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

                پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. پرسش اصلی که پژوهش حاضر سعی در جستجوی پاسخ آن داشت این بود که آیا آموزش مفاهیم فرهنگی لادو قادر است توانایی نگارش پاراگراف توصیفی فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی را در سطح دانشگاهی ارتقاء بخشد یا خیر. به منظور یافتن پاسخ پرسش مذکور 60 ترجمه آموز ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 1

صفحات  179- 188

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022