آنتن بازتابنده‌ی کاسگرین موج میلیمتری تمرکز دهنده‌ی توان در ناحیه‌ی میدان نزدیک

نویسندگان

چکیده

عمده ترین کاربرد موج میلیمتری تصویر برداری از اشیای فلزی مدفون است. با توجه به منحنی های تضعیف سیگنال ، فرکانس 94 گیگاهرتز یکی از انتخابهای طیف موج میلیمتری می باشد. در این مقاله، طراحی و شبیه سازی آنتن یک سامانه تصویر بردار موج میلیمتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هدف غایی از سامانه‌ی مذکور استخراج تصویر با دقت تفکیک 2 سانتی متر در 2 سانتی متر در فاصله چهارمتری (میدان نزدیک) است. بدین لحاظ جهت نیل به هدف فوق، توان سیگنال در فاصله چهار متری و افست یک سانتی متری از محور آنتن بایستی به اندازه نصف آن در همین فاصله روی محور آنتن باشد. با توجه به ویژگی مذکور نیاز به یک آنتن بازتابنده با قطر 70 سانتی متر با ساختار کاسگرین است. آنتن تغذیه بازتابنده دارای پهنای پرتو 12 دسیبل به اندازه 24 درجه با مرکز فاز نقطه‌ای است. با توجه به آنکه نقطه تمرکز انرژی در فاصله‌ی میدان نزدیک قرار دارد از بازتابنده های فرعی مختلفی جهت استحصال بهترین بازدهی استفاده شده است. همچنین اثر چرخاندن بازتابنده ی فرعی روی توزیع توان و بازده برای سه زاویه نشان داده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و ساخت آنتن کاسگرین با بهره 37dBدر طیف موج میلیمتری

سیستمهای موج میلیمتری دارای باند فرکانسی گستردهای میباشند. آنتنهای بازتابنده، به دلیل پوشش فرکانسی وسیع و بهره و بازدهی بالا، گزینه مناسبی برای استفاده در این سیستمها هستند. در این مقاله، مشخصات آنتنهای بازتابنده سهموی و اصول طراحی آنها ارائه شده است. برای این منظور، ابتدا هندسه بازتابنده سهموی بررسی و سپس مراحل طراحی آنتن کاسگرین و تغذیه آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در ادامه، بر اساس طراحی...

متن کامل

طراحی و ساخت آنتن آرایه ای مایکرواستریپ با تمرکز توان بیشتر در ناحیه میدان نزدیک

آنتن های میدان نزدیک با هدف تمرکز بیشتر دامنه امواج در یک سطح با اندازه ی محدود در ناحیه میدان نزدیک آنتن معرفی شده اند. جهت بالا بردن سطح کارایی آنتن آرایه میدان نزدیک، بهبود ویژگی هایی همچون اندازه ی نقطه ی تمرکز، چگالی توان وسطح بیم های فرعی(slls)، مطلوب بوده است. تکنیک هایی همچون افزایش تعداد المان ها، افزایش اندازه دریچه، استفاده از روش های متفاوت توزیع جریان و تحریک المان ها و موارد دیگر ...

15 صفحه اول

بکارگیری الگوریتم MLPSO در پردازش اندازه گیری آنتن به روش میدان نزدیک مسطح

در سال¬های اخیر با حرکت بسمت فرکانس¬های بالا، اندازه¬گیری الگوی تابشی میدان دور آنتن¬های بزرگ بصورت مستقیم در اتاق¬های بدون انعکاس با خطا همراه شده و استفاده از روش¬های اندازه¬گیری میدان نزدیک یک ضرورت است. در این مقاله از اندازه¬گیری میدان نزدیک بروش مسطح برای استخراج الگوی تابشی میدان دور یک آنتن بشقابی استفاده شده است. برای کاهش خطای ناشی از قطع کردن تبدیل فوریه که در تبدیل میدان نزدیک-میدان...

متن کامل

تمرکز میدان نزدیک آرایه نانوآنتن های پلازمونی

آرایه سازی نانوآنتن ها شیوه جدیدی در تحقق منابع فوتونی با راندمان بالا و زاویه تابش باریک، به شمار می رود. هر نوع پیشرفتی در کاربرد نانوآنتن های نوری بستگی زیاد به ظرفیت ایجاد یک ساختار هندسی بهینه از ماده ای با کیفیت مناسب و نیز دقت ساخت کافی در مقیاس نانو دارد. نحوه چیدمان و آرایش آرایه گسترده ای از آنتن های نوری )که معمولاً از جنس طلا یا نقره هستند( به منظور تشکیل یک ساختار با طراحی مناسب...

اندازه گیری آنتن به روش میدان نزدیک در حوزه زمان

این رساله در رابطه با اندازه گیری آنتن در حوزه زمان به روش میدان نزدیک تدوین شده است . در فصل 1 : مقدمه ای در باره اندازه گیری آنتن و مرور مختصری نیز راجع به روش های مختلف آن است . در فصل 2 : نتایج مطالعه برای راه اندازی آزمایشگاه آنتن در حوزه زمان را مستقیما" میدان دور در حوزه زمان آنتن را برای بدست آوردن مشخصات آن در کل رنج فرکانسی مورد نظر اندازه گیری می کند، بررسی می نماید. در فصل 3 : به بر...

15 صفحه اول

تحلیل آنتن پلاسمای ستونی با تحریک موج سطحی

This theoretical study examines the characteristics of a surface wave driven plasma monopole antenna using finite difference time domain method (FDTD) as well as commercial full wave simulator. The results show that the full wave simulator can be considered as an acceptable tool in simulation of a plasma antenna. Input impedance, radiation pattern, gain, efficiency and radar cross section of pl...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  41- 49

تاریخ انتشار 2015-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021