× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟

نویسندگان

چکیده

نوشتۀ حاضر، ترجمۀ مقالۀ زیر است:Douglas S. Bridges, Did Brouwer Really Believe That?, 2007.که در صفحه شخصی نویسنده آن به آدرس زیر، در دسترسی آزاد قرار گرفته است:http://www.dsbridges.com/miscelaneous-writings.html

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این گفتۀ مشهور که «دادن بهتر از گرفتن است» چنان رایج و گسترده است که اغلب درست بودن آن را مفروض می‌گیرند. اما آیا این فرمان اخلاقی در برابر تحلیل فلسفی دقیق تاب می‌آورد؟ مفاهیم مربوطه («دادن»، «گرفتن»، و «بهتر») چنان تفسیرهای متنوعی دارند که در یک مقاله نمی‌توان به همۀ آنها پرداخت. به جای این کار، در مقالۀ حاضر تفسیرهای مختلف از تمایز بین دادن و گرفتن را طبقه‌بندی خواهیم کرد، سپس به صورت عمقی ی...

این گفتۀ مشهور که «دادن بهتر از گرفتن است» چنان رایج و گسترده است که اغلب درست بودن آن را مفروض می گیرند. اما آیا این فرمان اخلاقی در برابر تحلیل فلسفی دقیق تاب می آورد؟ مفاهیم مربوطه («دادن»، «گرفتن»، و «بهتر») چنان تفسیرهای متنوعی دارند که در یک مقاله نمی توان به همۀ آنها پرداخت. به جای این کار، در مقالۀ حاضر تفسیرهای مختلف از تمایز بین دادن و گرفتن را طبقه بندی خواهیم کرد، سپس به صورت عمقی ی...

بیش از یک قرن از زمانی که تیلور نظریه مدیریت علمی را ارائه داد می گذرد. در این مدت تحقیقات بسیاری در زمینه سازمان و مدیریت انجام گرفته است. در نتیجه این تحقیقات نظریه ها، اصول و مکاتب متنوع و مختلفی پدید آمده است. گوناگونی و پراکندگی نظریه ها و رویکردها باعث شده است تا عده ای درصدد باشند تا با ترکیب نظریه ها به نظریه ای عام و جهان شمول دست یابند. در این مقاله به بررسی نظرات کسانی که بدنبال تئو...