آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟

نویسندگان

  • آتش‌زاده شوریده, فروزان دکترای تخصصی پرستاری، استادیار گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
  • خزایی, ناهید کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی، مربی گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • علوی مجد, حمید دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • نبی زاده قرقوزار, زهره دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، شعبه بین الملل
چکیده

  آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟  زهره نبی‌زاده قرقوزار[1]، فروزان آتش‌زاده شوریده[2]*، ناهید خزایی[3]، حمید علوی‌مجد[4]، مریم‌السادات هاشمی[5]  تاریخ دریافت 02/02/1393 تاریخ پذیرش 04/04/1393  چکیده  پیش‌زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از سازمان‌ها ارتقاء رضایت شغلی، فرآیند توانمندسازی کارکنان و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری را از ضروریات موفقیت خود معرفی کرده‌اند. هدف از این مطالعه تعیین میزان همبستگی تفویض اختیار و رضایت شغلی پرستاران بود.  مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی همبستگی بود که حدود 260 نفر از پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش طبقه‌بندی تصادفی موردمطالعه قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه "تفویض اختیار توسط مدیران" پژوهشگر ساخته و پرسشنامه "رضایت شغلی هرزبرگ" استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون رگرسیون) و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss نسخه 20 انجام شد.  یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد میزان تفویض اختیار مدیران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط می‌باشد. همچنین میزان رضایت شغلی نیز در سطح متوسط می‌باشد. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و میزان تفویض اختیار مدیران پرستاری رابطه‌ای وجود نداشت به‌طوری‌که با افزایش تفویض اختیار مدیران، میزان رضایت شغلی پرستاران افزایش نیافت.  بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که تفویض اختیار، ابزار مدیریتی مؤثری در افزایش رضایت شغلی پرستاران نیست.  کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار، رضایت شغلی، پرستار  مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره پنجم، پی‌درپی 58، مرداد 1393، ص 347-340  آدرس مکاتبه: گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، تلفن: 88202519- 021    Email: [email protected]   1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، شعبه بین الملل       2 دکترای تخصصی پرستاری، استادیار گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول       [3] کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی، مربی گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران       [4] دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران       5 دانشجوی کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران      

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی تفویض اختیار و رضایت شغلی پرستاران

    چکیده مقدمه: در سال های اخیر، تعداد زیادی از سازمان­ها ارتقاء رضایت شغلی، فرآیند توانمند سازی کارکنان و مشارکت آنها در تصمیم گیری را از ضروریات موفقیت خود معرفی کرده­اند. هدف از این مطالعه حاضر تعیین میزان همبستگی تفویض اختیار و رضایت شغلی پرستاران می­باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه­ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده و نمونه ها تمامی کارکنان پرستاری بیمارستان دکتر علی شریعتی شهر اصفهان در س...

متن کامل

عملکرد مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران

  Abstract   Background & Aim: Nurse manager s’ efficiency plays an important role in the achievement of health care organizations. This study was carried out with the aim of determining nurse managers’ performance in the domains of decision making, planning, direction and evaluation from nurses’ perspective in selected educational centers affiliated to Gonabaad ...

متن کامل

مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهای کاری در مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران آن‌ها

 Background & Aim: Working errors are inevitable in every profession including health care professions, but in nursing it is of greater importance, because of its inalienable damages to patients. Study of predisposing factors of these errors is the first step to control and decrease errors during nursing care. The purpose of this study was to survey predisposing causes of working errors in nurs...

متن کامل

موانع آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری

زمینه: یکی از مهم ترین نیازهای بیماران کسب مهارت و نگرش مناسب در خصوص بیماری و مراقبت هایی است که باید انجام دهند. شواهد حاکی از آن است که آموزش های مناسب و کافی به بسیاری از بیماران داده نمی شود. هدف: مطالعه به منظور مقایسه نظرات پرستاران و مدیران پرستاری در مورد اهمیت موانع آموزش بیمار انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقایسه ای کلیه مدیران پرستاری (50 نفر) و پرستاران شاغل در بخش های بزر...

متن کامل

رابطه بین شیوه‌های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی پرستاران

زمینه و هدف : رضایت شغلی از جمله مقوله‌هایی است که تحت تاثیر شیوه رهبری مدیران بوده و می‌تواند بر عملکرد سازمان‌های بهداشتی اثر بگذارد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه شیوه‌های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری انجام گرفت.روش بررسی:  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 720 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهرگرگان طی سال 1385 انجام شد. متغیرهای اصلی مطالعه شیوه ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 5

صفحات  340- 347

تاریخ انتشار 2014-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021