آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404

نویسندگان

  • ازیتا اخلاقی دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه ازاد اسلامی، ساوه، ایران
  • بهرام صالح دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران. استاد مدعو، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه ازاد اسلامی، ساوه، ایران
  • مهدی نویدادهم استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.
چکیده

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ  سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی‌هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند‌، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است‌. لذا سوال اصلی مقاله  آن است که با توجه به نقش افرینی بازیگران مرتبط‌، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت‌؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که  با روش‌های اکتشافی  و خبره محور انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات دو  پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است‌. تکنیک تحلیل داده‌ها نیز نرم افزار سیاست پژوهی و آینده پژوهی مکتور بوده است‌. پاسخگویان  این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران‌، خبرگان و سیاست‌گذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده‌اند .یافته‌ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آنها  اجماع و توافق کاملی درباره مفاد ، اهداف و اجرای سند وجود ندارد .به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست‌. همچنین  در باره  اهداف یا مسایل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد‌. به عبارتی  هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار‌، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده‌سازی این سند ملی در افق پیش‌رو لازم است را ندارند‌. لذا پیش‌بینی می‌شود در افق  پیش‌رو‌، اجرا و پیاده‌سازی سند  با چالش‌های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش و پرورش ) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و  هماهنگی بیشتر را فراهم آورد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اجرای اسناد تحولی در نظام آموزش و پرورش، موضوعی اساسی در نظام تعلیم و تربیت همة کشورهاست و از منظر سیاستگذاری، اهمیت زیادی دارد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای تحول اساسی مورد نیاز نظام آموزشی کشور ایران، توسط جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت تدوین شد؛ اما همانند سایر اسناد تحولی و توسعه‌ای کشور، برای اجرا چالشها و مشکلاتی دارد. هدف:<...

متن کامل

اعتباریابی الگوی اجرای برنامه‌های فرهنگی در سند چشم‌انداز افق 1404

هدف این مقاله اعتبار یابی الگوی اجرای برنامه‌های فرهنگی سند چشم‌انداز در افق 1404 است. برای ساخت الگو، از سه ساحت عام «سیاستگذاری»، «نهادی» و «خُرد» که هر کدام به ترتیب از 3، 4 و 2 مولفه اصلی تشکیل شده­اند استفاده شده است. به­ منظور کسب اطمینان از درجه تناسب و اعتبار الگوی نظری پیشنهادی با شرایط امروزی از «روش دلفی» استفاده شد. در این راستا 20 تن از متخصصان و مجریان برنامه­های فرهنگی با استفاده ...

متن کامل

گفتمان علم و دین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقدمه: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، یکی از اسناد معتبر برای ترسیم فرایند جامعه‌پذیری دانش آموزان است. لذا  انتظار می‌رود بدون تقلیل گرایی، به دو بعُد علم و دین توجهه نماید. بر این اساس سئوال اصلی تحقیق آن است که موضع گفتمانی سند مذکور در مواجهه با علم و دین چیست؟ روش: مطالعه‌ی حاضر ار نوع اسنادی و تحلیل متن است لذا از روش تحلیل گفتمان، تحلیل ارزشیابی و تحلیل محتوا کیفی استفاده شده است. روایی...

متن کامل

تحلیل تلئولوژیک مهارت‌های اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کودکان و نوجوانان‏ از طریق کسبِ مهارت‏های اجتماعی‏ـ هنجارها، انگیزه‏ها، نگرش‏ها، و رفتارهای لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بینِ‏فردی را فرامی‏گیرند. مدارس، به‏منزلة مهم‏ترین پایگاه آموزشی، نقش بسزایی در پرورش این مهارت‏ها در دانش‏آموزان دارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سیاست‏های این نهاد، در تحقیق حاضر، محتوای سند تحول از نظر میزان توجه به ...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بینادین در آموزش پرورش با اتکا به آموزه های قرآن، منویات مقام معظم رهبری ، اسناد بالادستی ازجمله، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)،سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404 هجری و شمسی)، نقشه جامع علمی کشور و... تنظیم شده است تا براین اساس مبانی فکری دینی و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ، عقلانیت و منطق در افراد جامعه نهاد...

تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی

‏      زمینه: توجه به شادکامی و خلاقیت و بررسی تأثیر آن بر جنبه ­های گوناگون زندگی افراد یکی از اهداف و وظایف دولتی است؛ که یکی ابزارهای تحقق این مهم، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.      هدف: این پژوهش به منظور تعیین میزان اهمیت به شادکامی و خلافیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد.      روش: پژوهش به روش توصیفی از نوع تحل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 34

صفحات  56- 80

تاریخ انتشار 2020-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021