آینده پژوهی تاثیر کلان داده بر مدیریت و خدمات کتابخانه های عمومی کشور و ارائه مدل راهبردی

نویسندگان

  • فرشته سپهر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده

چکیده: هدف : هدف این مطالعه، تعیین وضعیت فعلی مدیریت کلان داده ها، تعیین روند آینده مدیریت کلان داده ها، تبیین ضرورت ها و الزامات بهره گیری از کلان داده ها و تعیین مدل راهبردی مدیریت کلان داده ها مبتنی بر آینده پژوهی در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور اهداف کاربردی این پژوهش می باشند. روش ‌پژوهش : این پژوهش از نوع آینده پژوهی بوده و . به لحاظ هدف کاربردی و با عنایت به بررسی ویژگیها و نقطه نظرات یکایک جامعه آماری، بصورت کمی و کیفی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت . در بخش کیفی پژوهش از تکنیک‌ دلفی استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش دو گروه بودند، گروه اول، جامعه آماری پنل دلفی، متشکل از 20 نفر از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی می باشند. بر اساس پرسشنامه ساختار یافته با طیف 5 درجه ای لیکرت (کاملاموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم) مورد اجماع پنل دلفی از گروه دوم 77 نفرکارشناسان در مراکز استانی که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند، در خصوص اولویتهای کاربرد کلان داده و قطعیت و عدم قطعیت آنها با مقایسه وضعیت فعلی و آینده سوال شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مدل راهبردی مطلوب پیشنهاد شده است. 30 گویۀ پرسشنامه ازلحاظ دو ضریب نسبی روایی محتوی (CVR) و شاخص روایی محتوی (CVI) مورد تایید قرار گرفتند و محاسبه پایایی پرسشنامه نیز برروی 14 کارشناس بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 86% محاسبه شد که نشان میدهد ابزار پژوهش از پایایی لازم برخوردار است. یافته‌ها : کتابخانه های عمومی کشور در حال حاضر به مقدار بسیار اندکی از کلان داده استفاده می کنند . در این پژوهش با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه ها در دورهای مختلف دلفی؛ مقایسه وضعیت فعلی و آتی کلان داده در کتابخانه های عمومی انجام شد و در نهایت مدل راهبردی در این زمینه ارائه شد. طبق نظر خبرگان ،کاربرد کلان داده موجب ایجاد امکان دسترسی سریع به داده های روزآمد و تامین وتولید داده ها به فرمت های گوناگون ازمحل های مختلف خواهد شد. تامین ابزارهای تجزیه وتحلیل داده، تامین زیرساخت یکپارچه سازی اطلاعات واتصال کتابخانه های عمومی، تامین هزینه مربوط به تجهیزات وسرورهای قدرتمند و روزآمد سازی دانش ومهارت های کتابداران از ضرورت های بهره گیری از کلان داده است. اصالت/ ارزش: پژوهش حاضر، آینده پژوهی وضعیت کلان داده در کتابخانه های عمومی را شناسایی کرده و همچنین ارائه مدل راهبردی مدیریت کلان داده ها در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای نخستین بار در این پژوهش ارائه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه برنامه های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده پژوهی

زمینه و هدف:  به منظور اولویت بندی برنامه های مدیریتی بیابان زایی بر مبنای آینده پژوهی سناریو جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی در استان خراسان رضوی، پیاده­ سازی پژوهش و جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه­های هدفمند و نگاه تشکیل گروه­های کارشناسی استفاده شد. روش : در این راستا بر اساس معیارهای پژوهش (تعیین عدم‌قطعیّت‌ها) در چارچوب یک پرسش­نامه بسته و هدفمند با استفاده از روش دلفی میان کارشناسان شناسای...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه های عمومی استان های کشور (ویژه نامه مدیریت کتابخانه ها)

عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد و روش ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و دانشگاهی است. بنابراین، وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد مراکز مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز سازمان ها، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ارزیابی عملکرد کتابخانه های عمومی ...

متن کامل

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از دیدگاه کاربران، انجام شده است. پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. ابتدا با مراجعه به محل کتابخانه و مشاهده مستقیم، به تطبیق کتابخانه مذکور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران پرداخته شد. سپس، با استفاده از پرسشنامه سروکوآل کیفیت خدمات این کتابخانه در دو سطح مطلوب و موجود  به تفکیک در دو گروه کاربران ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022