ابزارهای انگیختگی در نشانه‌های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره‌ی خانگی

نویسندگان

  • شهلا شریفی استادیار زبان شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

در خصوص رابطه­ی میان صورت و معنی نشانه­ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان­شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه­های یک زبان اشاره­ی خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. داده­های تحقیق در طول دو سال از طریق مصاحبه­ با فرد اشاره­گر گردآوری شده است. پس از گردآوری مجموعه نشانه­های اشاره­ای، تک­تک نشانه­ها مورد بررسی قرار گرفته و رابطه­ی صورت هر یک از نشانه­ها با معنی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر نوع شباهت صوری و یا ارتباط منطقی میان صورت و معنی نشانه­ها فهرست شده، در نهایت مجموعه­ای از ابزارهای انگیختگی به کار رفته برای خلق ارتباط معنی­دار میان صورت و معنی نشانه­ها ارائه شده است. این تحقیق نشان می­دهد که میان صورت و معنی نشانه­های این زبان اشاره­ی خانگی، رابطه منطقی و معنی­داری بر اساس الگوهای انگیختگی برقرار است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره ی خانگی

در خصوص رابطه­ی میان صورت و معنی نشانه­ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان­شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه­های یک زبان اشاره­ی خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. داده­های تحقیق در طول دو سال از طریق مصاحبه­ با فرد اشاره­گر گردآوری شده است. پس از گردآوری مجموعه نشانه­های اشاره­ای، تک­تک نشانه­ها مورد بررسی قرار گر...

متن کامل

ابزارهای واژه فزائی در زبان عربی

پیشرفت متداوم علوم و دستیابی پیوسته به یافته های نوین و در نتیجه پدیدار شدن کلمات و تعابیر تازه و نوظهور و تداول رو به فزونی اصطلاحات علمی و فنی در رشته های مختلف توجه دانشمندان علوم لسانی را در جهان عرب، بویژه از سده بیستم به این سوی، سخت به خود معطوف داشته است. هر چند از زمان طهطاوی تاکنون با هدف توانمندسازی و توسعه زبان عربی کوششهایی فردی و سپس گروهی در حال انجام بوده ولی برای دستیابی به نتا...

متن کامل

پدیده چند معنایی در زبان عربی

مقوله اشتراک لفظی از موضوعات مورد توجه زبان شناسان به ویژه معناشناسان است از آنجا که این موضوع در گذشته نیز مورد اتهام اهل لغت بوده است . در این مقاله تلاش می شود ، رویکرد قدما بویژه نظریات و استدلالات مخالفان و موافقان این پدیده در زبان عربی مورد بررسی قرار گیرد . در معناشناسی امروز ، مسئله چند معنایی (polysemy) ، که در ذیل روابط مفهومی در زبان طبقه بندی می شود ، بیان همان اشتراکات لفظی در ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  37- 56

تاریخ انتشار 2010-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022