اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ‌های جوبهاره

نویسندگان

  • حمداله کاظمی
  • سعید اهری‌زاد
  • سعید فتح باهری
  • عزیز جوانشیر
چکیده

به منظور شناخت بهترین مراحل فنولوژیک (سبز شدن, بوتینگ, ظهور سنبله و شیری شدن دانه) برای آبیاری برخی از ژنوتیپ‌های جو (دو لاین اصلاح شده به نام‌های MB76-17 و 1B76-26403 و دو جمعیت بومی به نام‌های قراملک و سفیدان) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت‌پوشان وابسته به دانشگاه تبریز در اواخر سال 2001 انجام گرفت. تیمارهای آبیاری در مراحل زیر اعمال شدند: 1- سبز شدن و بوتینگ , 2- سبزشدن, بوتینگ و ظهور سنبله, 3- سبزشدن, بوتینگ و شیری شدن دانه و 4- سبزشدن, بوتینگ, ظهور سنبله و شیری شدن دانه. تعدادی صفات از جمله عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک, شاخص برداشت, عملکرد کاه, کارآیی مصرف آب برای تولید دانه, کارآیی تبخیر و تعرق و دوره رشد ژنوتیپ‌های مورد بررسی ارزیابی شدند. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بین تیمارهای آبیاری و صفات بررسی شده اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که ژنوتیپ‌ها فقط از نظر عملکرد بیولوژیک , شاخص برداشت و طول دوره رشد با هم اختلاف معنی‌دار دارند. در حالی که, اثر متقابل تیمار آبیاری × ژنوتیپ معنی‌دار نشد. مقایسه میانگین صفات نشان داد که آبیاری جو در مرحله ظهور سنبله نسبت به مرحله شیری شدن دانه موثرتر بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ های جوبهاره

به منظور شناخت بهترین مراحل فنولوژیک (سبز شدن, بوتینگ, ظهور سنبله و شیری شدن دانه) برای آبیاری برخی از ژنوتیپ های جو (دو لاین اصلاح شده به نام های mb76-17 و 1b76-26403 و دو جمعیت بومی به نام های قراملک و سفیدان) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان وابسته به دانشگاه تبریز در اواخر سال 2001 انجام گرفت. تیمارهای آبیاری در مر...

متن کامل

شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

اصلاح ژنوتیپ­های متحمل به تنش می­تواند از کاهش شدید عملکرد در شرایط خشکی جلوگیری کند. انتخاب ژنوتیپ­ها بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک منجر به تولید ژنوتیپ­هایی خواهد شد که سازگاری خوبی به شرایط تنش دارند. در این آزمایش، 30 ژنوتیپ گندم نان برای تحمل به خشکی بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک و فنولوژیک در شرایط مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین تنظیم اسمزی این ژنوتی...

متن کامل

تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و اسید بوریک در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی سولفات روی و اسید بوریک در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد و برخی صفات کمی دو رقم کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 18 تیمار و در سه تکرار در سال زراعی 85-84 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از: محلول­پاشی سولفات روی در سه سطح (بدون محلول پاشی (Zn0)، محلول پاشی با...

متن کامل

شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

اصلاح ژنوتیپ­های متحمل به تنش می­تواند از کاهش شدید عملکرد در شرایط خشکی جلوگیری کند. انتخاب ژنوتیپ­ها بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک منجر به تولید ژنوتیپ­هایی خواهد شد که سازگاری خوبی به شرایط تنش دارند. در این آزمایش، 30 ژنوتیپ گندم نان برای تحمل به خشکی بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک و فنولوژیک در شرایط مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین تنظیم اسمزی این ژنوتی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023