اثرات آللوپاتی عصاره آبی اندام‌های مختلف گزنه در غلظت‌های مختلف بر جوانه‌زنی و رشد اولیه خردل وحشی

ثبت نشده
چکیده

یکی از روش‎های بالا بردن عملکرد گیاهان زراعی، مهار علف‎های هرز است. مهار علف‎های هرز از طریق مبارزه شیمیایی، کار پر هزینه‎ای بوده و برکیفیت آب، خاک و موجودات زنده زیستی و سلامتی انسان و غذا تأثیر منفی دارد. یکی از راهکارهای مهار علف‎های هرز استفاده از ترکیبات آللوپاتیک طبیعی می‎باشد. در این راستا در پژوهشی اثر آللوپاتی اندام‎های مختلف گیاه داروئی گزنه بر رشد اولیه بذر علف‎ هرز خردل وحشی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره‌ی اندام‎های مختلف گیاه گزنه (شامل ریشه، ساقه و برگ) با غلظت‎های (5 ،10، 15، 20 و  25 درصد) و یک تیمار شاهد (بدون اضافه کردن عصاره) بود. نتایج تأثیر معنی‎دار تمام اندام‎های گزنه بر درصد جوانه­زنی، مجموع بذور جوانه­زده، متوسط زمان جوانه‎زنی، سرعت جوانه­زنی، وزن خشک گیاه‎چه، طول ریشه‎چه، طول ساقه‎چه و  طول کل گیاه‎چه در سطح یک درصد (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر غلظت های عصاره آبی اندام‌های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف‌هرز

آللوپاتی یکی از روابط متقابل بیوشیمیایی دارای اثرات بازدارندگی و تحریک کنندگی است که اثرات معنی‌داری در تحقیقات کشاورزی پایدار دارد. به‌منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سه علف‌هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.)، ازمک (Cardaria draba L.) و خاکشیر ایرانی (Descurainia Sophia L.) تحت تأثیر غلظت‌های عصاره آبی بنه و گلبرگ زعفران (L. Crocus sativus)، آزمایشی در قالب طرح کامل...

متن کامل

پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی بخش‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع اندام (اندام هوایی و بذر) و غلظت‌های مختلف عصاره (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج نشان داد که نوع اندام تأثیری بر وزن خشک و طول ساقه‌چه و ریشه‌چه...

متن کامل

پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی بخش‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع اندام (اندام هوایی و بذر) و غلظت‌های مختلف عصاره (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج نشان داد که نوع اندام تأثیری بر وزن خشک و طول ساقه‌چه و ریشه‌چه...

متن کامل

تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis)

Seed coat color as a perfect and simple index is effective in water absorption, seed dormancy and germination. The mustard plant produces seeds with different coat color. So, in order to investigate the effect of seed coat color on germination rate, the percentage of germination and dormancy of Mustard (Sinapis arvensis L.) seeds an experiment was carried out based on a completely randomized de...

متن کامل

ارزیابی اثر آللوپاتی عصاره اندام‌های پیچک و پنیرک صحرایی بر خصوصیات جوانه‌زنی و پارامترهای رشد سه رقم کنجد

به‌منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره اندام­های مختلف علف­های هرز پیچک و پنیرک صحرایی بر خصوصیات جوانه­زنی و رشد سه رقم کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1395 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام کنجد در سه سطح (یلووایت، هلیل و اولتان)، علف هرز در دو سطح (پیچک صحرایی و پنیرک صحرایی)، عصاره اندام­های گیاه با سه سطح (ریشه، ساقه ...

متن کامل

اثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام‌های گندم (Triticum aestivum L.) بر جوانه‌زنی، رشد و تولید بذر تاج‌خروس ریشه‌قرمز(Amaranthus retroflexus)

یکی از اجزای مدیریتی در سیستم­های کشاورزی پایدار استفاده از ظرفیت آللوپاتی گیاهان زراعی برای کنترل جمعیت علف­های هرز و توده­ی بذری در خاک است. با توجه به فراوانی و اهمیت کنترل علف­ هرز تاج­خروس در مزارع، این بررسی به منظور ارزیابی اثرات عصاره و بقایای حاصل از اندام‌‌های مختلف در مراحل رشدی و در مقادیر متفاوت گندم بر تاج­خروس به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در مزارع و گلخانه دانشکده کشاورزی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  53- 62

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021