اثرات الگودهی ویدئویی بر افزایش مهارت‌های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

نویسندگان

  • بخشی‌پور رودسری, عباس دانشگاه تبریز
  • محمدپور, وهاب دانشگاه تبریز
  • باباپورخیرالدین, جلیل دانشگاه تبریز
چکیده

  Background: Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by difficulty in the areas of social functioning, communication , and the presence of stereotypic and repetitive behaviors. Video modeling has been found to be an effective procedure for teaching a variety of skills to persons with autism. The purpose of the current study was to investigate the efficacy of video modeling procedure on self-help skills in children with Autism Spectrum Disorders.   Method: Present research is an experimental study of a single case. Four children (2 males & 2 females), ages 6–10, diagnosed with an autism spectrum disorder, participated in this study. A multiple baseline design for each participant and chart analysis for data analysis was used.   Results: Data analysis showed that the video modeling method on self-help skills in subjects effective.   Conclusion: Results showed that likely the video modeling procedure increased self-help skills in children with autism spectrum disorders.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات الگودهی ویدئویی بر افزایش مهارت های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

زمینه و هدف : ا ختلال طیف اوتیسم [autism spectrum disorders (asd)] با مشکلات در زمینه عملکرد اجتماعی و ارتباطات و وجود رفتارهای تکراری و قالبی مشخص شده است. یافت شده است که الگودهی ویدئویی روش موثری برای آموزش انواع مهارت ها به کودکان مبتلا به اوتیسم باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگودهی ویدئویی بر افزایش مهارت های خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود.   روش کار: پژوهش حاضر یک مطا...

متن کامل

اثربخشی الگودهی ویدئویی بر تعاملات اجتماعی و مهارتهای خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مقدمه:اختلال طیف اوتیسم اختلال فراگیر رشدی است که با مشکلات اجتماعی، محدودیت های ارتباطی و رفتارها و علایق محدود شده مشخص می شود.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش الگودهی ویدئویی بر تعاملات اجتماعی و مهارتهای خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی تک موردی می باشد. شرکت کنندگان پژوهش را 4 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم خفیف تا متوسط تشکیل دادند. اب...

15 صفحه اول

تاثیر الگودهی ویدئویی بر مهارتهای ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

چکیده هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الگودهی ویدئویی بر مهارتهای ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیز کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم صورت گرفت. روش: 20 دانش آموز دارای اختلال اوتیسم 6 تا 11 ساله با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش علاوه بر فعالیت های عادی مدرسه، در 16 جلسه 15 تا 20 دقیقه ای شرکت کردند؛ در این جلسات آنه...

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی به والدین بر افزایش خودیاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

زمینه و هدف: کودکانی که به اختلال اوتیسم مبتلا هستند اغلب از ابتدای دوره کودکی با مشکلات متعدد رفتاری و شناختی مانند مشکلاتی در غذا خوردن، لباس پوشیدن، ارتباط زبانی و فعالیت حرکتی رو‌به‌رو هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی به والدین کودکان مبتلا به اوتیسم در افزایش خودیاری کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و...

متن کامل

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی به والدین بر افزایش خودیاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

زمینه و هدف: کودکانی که به اختلال اوتیسم مبتلا هستند اغلب از ابتدای دوره کودکی با مشکلات متعدد رفتاری و شناختی مانند مشکلاتی در غذا خوردن، لباس پوشیدن، ارتباط زبانی و فعالیت حرکتی رو به رو هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی به والدین کودکان مبتلا به اوتیسم در افزایش خودیاری کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون و...

متن کامل

بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم

هدف از ‌پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی الگودهی ویدئویی و زنده بر مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. بد‌ین‌منظور، 22 کودک مبتلا به اوتیسم در دامنۀ سنی هفت تا 13 سال در این پژوهش شرکت نمودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی به سه گروه الگوی ویدئویی، الگوی زنده و کنترل تقسیم شدند و تکلیف مورد‌نظر را در سه جلسۀ متوالی تمرین کردند. شایان‌ذکر است که تکلیف به‌کار‌رفته در این پژوهش، ‌پرتاب کی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 106

صفحات  48- 56

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022