اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه

نویسندگان

  • علی اشرف امیری نژاد
  • مجید باقر نژاد
چکیده

برای بررسی توپوگرافی بر روی روندخاکسازی وتشکیل وتحول خاک درمناطق نیمه خشک‘ مقطعی با فیزیوگرافی رسوبات آبرفتی بادبزنی شکل‘ رسوبات آبرفتی و واریزه ای بادبزنی شکل ودشتهای آبرفتی دامنه ای در منطقه کرمانشاه مطالعه گردید. بدین منظور‘ ازمیان پروفیل های حفر شده دریک ردیف توپوگرافی ‘ هشت پروفیل انتخاب و پس از مطالعات صحرائی ونتایج آزمایشگاهی ‘ براساس سیستم جامع آمریکایی رده بندی گردید. نتایج نشان می دهد که توپوگرافی بعنوان مهمترین فاکتور خاکسازی‘ بعلت تاثیر برروی روابط رطوبتی خاک‘ شدت جابجائی مواد به وسیله فرسایش وانتقال مواد به شکل سوسپانسیون ومحلول‘ موجب تکامل پروفیل خاک گردیده است. این عامل در قالب درجه و طول شیب برروی فرآیندهای کلسیفیکاسیون‘ ملانیزاسیون وگلی شدن وهمچنین برروی بسیاری ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ازجمله: مشخصات رنگ‘ درصد رس ‘ مقدار کربنات کلسیم معادل‘ C.E.C,B.S,PH.S.P و O.C دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بوده است. نوع افق های شناسایی وگروههای اصلی خاک نیز متاثر از موقعیت توپوگرافی بوده بطوریکه خاکهای Calcixerolls با افق های مالیک وکمبیک وخاکهای Xwrochrepts با افق های کمبیک وکلسیک برروی موقعیت های پست تر تشکیل شده بود. گرچه نوع کانیهای رسی در طول ردیف توپوگرافی یکسان بود. ولی نتایج تجزیه های نیمه کمی نشان می دهد که فراوانی نسبی آنها تا حدودی باهم فرق دارد. به عبارت دیگر‘ با افزایش طول شیب ‘ بعلت شرایط زهکشی اثر سفره آب زیر زمینی از مقدار ایلیت وکلریت کاسته شده و بر مقدار کانیهای گروه اسمکتیت افزوده می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات شیرابه زباله بر درجه آلودگی عناصر سنگین در خاکهای آهکی منطقه میاندوآب

امروزه آلودگی عناصر سنگین ناشی از شیرابه زباله به علت پتانسیل آن‌ها برای تأثیرگذاری بر سلامت انسان از طریق زنجیره غذایی بسیار جدی شده است. در این مطالعه تأثیر شیرابه زباله بر تجمع بعضی شاخص‌های آلایندگی عناصر سنگین خاک (Zn ،Cd ،Ni ،Pb ،Cu ،Mn ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عناصر سنگین در خاک‌های تحت نفوذ شیرابه به‌طور معنی‌دار به‌صورت توالی Zn> Cd> Ni> Pb> Cu> Mn تجمع یافته‌اند. با...

متن کامل

اثرات توپوگرافی ناحیه ناهموار در ارتفاع ژئوئید

اثرات جرم های توپو گرافی در تعیین ارتفاع ژئوئید در سه جمله تعریف شده است.این سه جمله عبارت اند از اثر مستقیم توپوگرافی روی گرانی - اثر غیر مستقیم اولیه توپوگرافی روی پتانسیل و اثر غیر مستقیم ثانویه توپوگرانی.مارتینس(1998 ) و نهاوندچی(2000 ) معادلات متفاوتی را براس محاسبه این اثرات معرفی کرده اند. دراینجا روش های متفاوت مربوط به این دو مولف برای منطقه کوهستانی(کوه های راکی) با هم مقایسه می شوند...

متن کامل

تاثیر اهک برروی نفوذپذیری خاکهای رسی

تاثیر اهک برروی نفوذپذیری خاکهای رسی نشان داد که باافزایش درصد اهک نفوذپذیری کاهش میابد

15 صفحه اول

اثرات لجن فاضلاب بر زیست‌پالایی خاکهای آلوده به نفت خام

در طول جنگ بیش از 6 تا 8 میلیون بشکه نفت خام در خلیج فارس ریخته شد و مقادیر عظیمی از این آلودگی‌ها به خاک خوزستان منتقل گردید. وجود این خاکهای آلوده یک خطر جدی برای محیط زیست به‌شمار رفته و اصلاح آنها امری ضروری است. برای دستیابی به این مهم روش زیست‌پالایی شامل کنترل، کاهش و حذف آلودگی از محیط زیست با استفاده از افزایش فعالیتهای بیولوژیکی محیط، مورد مطالعه قرار ‌گرفت. در این بررسی نفت خام با غل...

متن کامل

اثرات تشکیل بازارهای آب منطقه ای بر تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب آبیاری در منطقه سیستان

بازارهای آب منطقه‌ای به عنوان ابزارهایی اقتصادی سبب توسعه‌ تمرکززدایی و تخصیص بهینه منابع آب بین کشاورزان می‌شوند. به همین منظور، در این مطالعه اثرات تشکیل بازارهای آب منطقه‌ای در سیستان مورد بررسی قرار گرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم‌آبی در سطح این منطقه ارزیابی شد. برای این منظور از یک سیستم مدل‌سازی اقتصادی-هیدرولوژیکی مشتمل بر مدل برنامه‌ریزی‌ریاضی‌مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید باکشش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023