اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی

نویسندگان

  • اردشیر اسدی خشوئی
  • عباس همت
چکیده

استفاده از سیسمتهای خاک ورزی حفاظتی شامل روشهای مستقیم – کاشت و بی برگردان ورزی در ایران نیاز به اطلاعاتی همچون عملکرد نهایی محصول دراین روشها دارد. بنابراین‘ به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد محصول گندم پاییزه آبی (رقم قدس) . در سالهای زراعی (73-1372 و 74-1373ُآزمایشهایی در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد ‘ مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در 40 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان انجام شد. در این تحقیق از سیستمهای خاک ورزی مرسوم ( با استفاده از گاو آهن قلمی وماشینی بنام خیش چی که درمنطقه معمولا برای خاک ورزی ثانویه از آن استفاده می شود) مستقیم –کاشت (شامل شیوه های ورز- کاشت و بی خاک ورزی) استفاده گردید. هفت تیمار در قالب سیستمهای یاد شده طراحی و درقالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مقایسه شدند . خاک مزرعه محل آزمایش دارای بافت لوم رسی بود. اختلاف بین عملکرد دانه در تیمار ها بسیار معنی دار بود. نتایج نشان داد که سیستمهای خاک ورزی مرسوم و بی خاک ورزی به ترتیب بیشترین وکمترین عملکرد دانه را داشتند. عملکرد در سیستم بی خاک ورزی بطور معنی داری کمتر از عملکرد در سیستمهای خاک ورزی مرسوم و بی برگردان ورزی بود. ولی عملکرد دانه د رروش شخم با گاو آهن قلمی تفاوت معنی داری با عملکرد دانه در سیستم خاک ورزی مرسوم نداشت. کاهش عمق کار به حدود 15 سانتی متر در تیمارهای بی برگردان ورزی کاهش معنی داری در عملکرد دانه بوجود نیاورد ‘ولی کاهش عمق کار به حدود 10 سانتی متر موجب کاهش معنی داری در عملکرد دانه گردید. اعمال کود اوره اضافی به میزان 5/67 کیلوگرم درهکتار به تیمارهای ورز- کاشت و بی خاک ورزی درسال دوم مطالعه‘ عملکرد نسبی دانه (درصد عملکرد نسبت به تیمار خاک ورزی مرسوم ) را به ترتیب 11 و0 درصد افزایش داد. نتایج دو ساله نشان داد که تولید گندم پاییزه آبی در اصفهان تحت مدیریت بی خاک ورزی بدون کاهش قابل ملاحظه درعملکرد دانه امکان پذیر نمی باشد. یک سیستم کم خاک ورزی (شخم با گاو آهن قلمی به عمق 15 سانتی متر) می تواند به عنوان یک سیستم جایگزین برای عملیات خاک ورزی مرسوم پیشنهاد گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی خاک ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

این آزمایش به منظور ارزیابی بذرکارهای کاشت مستقیم رایج در کشت غلات در خراسان رضوی در یک سیستم تناوبی مبتنی بر گندم با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  تیمارهای این آزمایش عبارت­اند از کاشت مستقیم گندم در بقایای گندم با استفاده از خطی کارهای کشت مستقیم با نام های تجاری: 1- اسفوجیا، 2- بالدان،  3- تندر (نمونه­ای از کارنده­های ساخت ایران) و 4- سیماتو.  پارامترهای م...

متن کامل

اثر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی

در این طرح اثر هفت روش مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.این روش ها عبارت بودند از:شخم با گاو آهن برگرداندار در بهار و پاییز‹شاهد›،شخم با گاو آهن برگرداندار در بهار ،شخم با گاو آهن برگرداندار در بهارو گاوآهن قلمی در پاییز.دو نوبت شخم هم جهت با گاوآهن قلمی در بهار .شخم با گاوآهن قلمی در بهار و پاییز.شخم با گاو آهن برگرداندار درپاییز و دو نوبت شخم عمود بر هم ...

متن کامل

تاثیر روشهای خاک ورزی و کاشت در سیستم کاشت بر روی پشته های عریض بر عملکرد گندم آبی

       از عوامل مؤثر بر عملکرد گندم، استفاده بهینه از روشهای خاک ورزی و کاشت می باشد. لذا نیاز است تا تاثیر روشهای خاک ورزی و کاشت برروی پشته های عریض (raised beds) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این تحقیق در قالب طرح آماری اسپیلیت بلوک با 6 تیمار و 5 تکرار به مدت 2 سال اجرا گردید. تیمار اصلی روش خاک ورزی شامل :  1- خاک ورزی مرسوم با گاوآهن برگردان دار و دیسک (P)  2- انجام عملیات کولتیواتور بر...

متن کامل

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش‌های خاک ورزی و کاشت حفاظتی بر عملکرد گندم (Triticum aestivum) در اقلیم سرد استان فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار به مدت دو سال در اقلید انجام شد. تیمارهای پژوهش عبارت بودند از خاک ورزی مرسوم (گاوآهن برگردان دار، دیسک و لولر) و کاشت به صورت بذرپاشی، کشت مستقیم با خطی کار اسفوجیا، کم خاک ورزی و کاشت با کمبینات، کشت مستقیم با خطی کار...

متن کامل

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش‌های خاک ورزی و کاشت حفاظتی بر عملکرد گندم (Triticum aestivum) در اقلیم سرد استان فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار به مدت دو سال در اقلید انجام شد. تیمارهای پژوهش عبارت بودند از خاک ورزی مرسوم (گاوآهن برگردان دار، دیسک و لولر) و کاشت به صورت بذرپاشی، کشت مستقیم با خطی کار اسفوجیا، کم خاک ورزی و کاشت با کمبینات، کشت مستقیم با خطی کار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023