× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثرات سیکلوفسفامید بر تکثیر و بقای سلول‌های رده سرطانی بدخیم HN5 و مقایسه آن با سلول‌های فیبروبلاست جنینی موشی

نویسندگان

  • حویزی, الهام گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
  • محمدی, طیبه گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

Background: One of the major causes of death in the world is cancer and therefore any study in the field of cancer biology is of great importance. Head and neck cancers represent approximately 2-5% of neoplasms which is higher in some countries. The most appropriate therapy for various cancers is identifying effective and efficient ways that contribute to initiation of apoptosis. Cyclophosphamide is an alkylating agent that stops the replication of DNA and then, it stops the cell proliferation and viability. Therefore, cyclophosphamide is used to treat various types of cancer. In this study we evaluate the cytotoxic effects of cyclophosphamide on viability of (head and neck cancer cells) HN5 cell line and compare it with fibroblast cells as noncancerous cells. Methods: This experimental study was done in cell and developmental laboratory in faculty of science, Shahid Chamran University of Ahvaz in Spring of 2016. HN5 cell line and embryonic fibroblast cells were grown in DMEM supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), penicillin/streptomycin (100 U/ml, 100 µg/ml) at 37 °C, then the effects of different concentrations of cyclophosphamide on cell viability was evaluated by 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) assay. 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) staining was performed to determine the proportion of apoptotic cells by manually counting pyknotic nuclei. According to standard procedures from day 13 embryos of outbred strains naval medical research institute (NMRI), fibroblast cells were isolated. In this study HN5 cell line and fibroblasts were exposed to cytostatics for 72 hours. Results: Various concentrations of cyclophosphamide were effective in cytotoxicity of HN5 cancer and fibroblast cells. A significant cytotoxicity was observed with the examined concentration of 1 µg/ml of cyclophosphamide with 50% in 3th day and P< 0.001. Interestingly, at low concentrations, cyclophosphamide was more toxic than at higher concentrations. Conclusion: Totally cyclophosphamide had low toxicity effects on both of the cell lines but the toxicity effects of cyclophosphamide on HN5 were significantly greater than fibroblast cells. These results indicate that cyclophosphamide can be a potential anticancer agent.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: سرطان از مهمترین عوامل مرگ ومیر در دنیا می باشد و بنابراین هرگونه مطالعه در زمینه بیولوژی سرطان از اهمیت خاصی برخوردار است. سرطان های سروگردن 5-2% سرطان های بدن را در بر می گیرند که در برخی کشورها حتی بالاتر است. القای آپوپتوز یکی از مناسب ترین درمان های سرطان است. سیکلوفسفامید، ماده آلکیله کننده ای است که باعث توقف تکثیر dna و در نتیجه توقف تکثیر و بقای سلولی می گردد. بنابراین سیک...

سرطان ریه عامل بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان است. زنجبیل گیاهی خوراکی و دارویی است که دارای خواص مهم درمانی از جمله خاصیت ضد سرطانی است. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه روی سلول‌های سرطانی ریه و سلول‌های فیبروبلاست جنینی طبیعی موش است. سلول‌های سرطانی ریه رده A459 و سلول‌های فیبروبلاست جنینی طبیعی موش در آزمایشگاه کشت شدند و با غلظت‌های مختلف عصاره زنجبیل به مدت 2...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

زمینه و هدف: رده سلولی سرطانی بدخیم سر و گردن (HN-5)، مدل پیش‌کلینیکال مناسبی برای اهداف درمانی جدید برای این نوع سرطان محسوب می‌شود. برخلاف سایر سرطان‌ها، رده‌های سلولی متنوعی از حالت‌های اولیه و متاستازی HN5 در دسترس است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ضدسرطانی نانواکسیدروی بر میزان بقای رده سلولی سرطانی HN5 بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، رده سلولی سرطان HN5 در محیط کشت DMEM (حاوی 10...

سرطان یک مشکل اصلی سلامتی در تمام دنیاست و سالانه تعداد بیماران سرطانی افزایش مییابد. به علت مقاومت دارویی، درمان سرطان نیازمند تولید داروهای ضد سرطان جدید است. رزماری از جمله گیاهان دارویی است که اثرات ضد سرطانی آن گزارش شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره رزماری روی بقا سلول در HN5 های سرطانی مقایسه با سلولهای پیش ساز عصبی موش سوری است. سلولهای پیش ساز عصبی از جنین های موش سوری باردار رو...

زمینه: تبدیل اپی‌ژنتیکی سلول‌های سوماتیک مختص بیمار به سلول‌های رویانی به‌دلیل اهمیت آن در پیوند سلول‌های بنیادی و سازگاری با گیرنده ازارزش بسیاری برخوردار است. با این‌حال، به‌کارگیری درمانی سلول‌های به‌دست آمده به‌دلیل مشکلات فنی و موضوعات اخلاقی امکان‌پذیر نیست. اخیرا روش‌های جدیدی مطرح شده که با بیان اکتوپیک فاکتورهای رونویسی دوره رویانی سلول سوماتیک را به سلول شبه رویانی تبدیل کرده‌اند. محد...