اثرات شیوه های تهیه بستر بذر وکاشت بر سبز شدن گندم پاییزه آبی

نویسنده

  • عباس همت
چکیده

بکارگیری سیستمهای خاک ورزی حفاظتی ‘ شامل روشهای مستقیم –کاشت وکم خاک ورزی در ایران ‘نیاز به اطلاعاتی همچون چگونگی سبز شدن بذر و استقرارگیاه در این سیستمها دارد. بدین لحاظ در سال 1372 به منظور مقایسه اثر بسترهای بذر تهیه شده با روشهای مختلف خاک ورزی بر سبز شدن گندم پاییزه آبی ‘ قدس‘ در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در 40 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان مطالعه ای انجام شد. در این تحقیق از چهار شیوه تهیه بستر بذر وکاشت شامل دیسک زدن بعد از شخم وکاشت با خطی کار غلات ‘ خاک ورزی با خاک ورزدوار (روتیواتور) بعد ازشخم وکاشت با خطی کار غلات ‘ ورز-کاشت . و بی خاک ورزی (کاشت مستقیم درزمین خاک ورزی نشده) استفاده گردید. روشهای تهیه بستر بذر وکاشت یاد شده درهفت تیمار خاک ورزی ترکیب و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مقایسه شدند. اثرات بستر بذر بر سبز شدن بذر با اندازه گیری ومحاسبه درصد سبز نهایی. درجه روز رشد تجمعی برای 5% سبز شدن و شاخص سرعت سبز شدن در تیمار ها ی مختلف تعیین گردید. رابطه بین درصد سبزشدن و واحد حرارتی به صورت یک معادله نمایی بنام معادله رشد بیان گردید. نتایج نشان دادکه در روش دیسک زدن ‘ که بستر بذر نرم ولی تا حدی فشرده حاصل شد. درصد سبز نهایی و شاخص سرعت سبز شدن درآن بطور معنی داری بیشترین بود. در روش بی خاک ورزی ‘ درصد سبز نهایی وشاخص سرعت سبز شدن بطور معنی داری کمتر از روش دیسک زدن بود. متوسط تعداد روزهای لازم جهت رسیدن به 50% سبز شدن در روشهای تهیه بستر بذر با روتیواتور و بی خاک ورزی به ترتیب در حدود سه و پنج روز بیشتر از روش دیسک زدن بود. درتیمار ورز- کاشت فقط 38% بذرهای کاشته شده سبز شدند و شاخص سرعت سبز شدن در آن بطو رمعنی داری کمترین بود. عمیق قرار گرفتن بذر در روش ورز- کاشت وکلوخه ای بودن بستر بذر در روش روتیواتور زدن باعث کاهش شاخص سرعت سبز شدن گردید. معادله رشد ومشتق آن به ترتیب تغییرات درصد و سرعت سبز شدن را بر حسب واحد حرارتی (درجه روز رشد) با ضریب تشخیص زیاد (94? R2) بیان نمودند. بنابراین ‘ پیشنهاد می گردد که در ارزیابی بسترهای بذر آماده شده در سیستمهای مختلف خاک ورزی علاوه بر درصد سبز نهایی ‘ سرعت سبز شدن نیز محاسبه ومورد مقایسه قرا رگیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی

به منظور بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبزشدن گندم آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشکاه شیراز اجراء گردید . روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت (تیمارها) عبارت بودند از : گاوآهن برگرداندار + دیسک + خطی کار + فاروئر (T1) ‘ گاوآهن برگرداندار + دیسک + بذرپاش + فاروئر (T2) ‘ گاوآهن + دیسک + بذرپاش + دیسک + فاروئر (T3) ‘ گاوآهن قلمی + دیسک + خطی کار + فاروئر (T4) ‘ دوبار گا...

متن کامل

اثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنش¬های محیطی

سبز شدن محصولات زراعی تحت‌تأثیر عوامل محیطی نظیر آب، خاک، شوری، خشکی، عمق کاشت و کیفیت یا زوال بذر است. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر زوال بذر بر سبز شدن بذور گندم تحت تنش¬های محیطی شامل شوری (در دو سطح 7 و 14 دسی‌زیمنس بر متر)، خشکی (در دو سطح 5- و 10- بار)، عمق کاشت (7 و 12 سانتی¬متر؛ تنش فیزیکی) و شاهد انجام شد. برای ایجاد 5 کلاس مختلف زوال، بذور (رقم زاگرس) برای مدت صفر، 48، 72، 96 و 144 س...

متن کامل

اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی

به منظور بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبزشدن گندم آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشکاه شیراز اجراء گردید . روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت (تیمارها) عبارت بودند از : گاوآهن برگرداندار + دیسک + خطی کار + فاروئر (t1) ‘ گاوآهن برگرداندار + دیسک + بذرپاش + فاروئر (t2) ‘ گاوآهن + دیسک + بذرپاش + دیسک + فاروئر (t3) ‘ گاوآهن قلمی + دیسک + خطی کار + فاروئر (t4) ‘ دوبار گا...

متن کامل

مقایسه روش‌های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم

دقیق‌ترین راه برای ارزیابی کارایی ماشین­های کشاورزی، آزمایش آنها در شرایط خاص منطقه‌ای و اقلیمی است.  به همین جهت در یک آزمون، تأثیر پنج روش مختلف تهیة بستر با گاوآهن برگردان‌دار و بشقابی به همراه ادوات مختلف خاک‌ورزی ثانویه بر تغییر شرایط فیزیکی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب، با متوسط بارندگی سالیانه 220 میلی‌متر، به مدت 2 سال مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در این...

متن کامل

تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬

نیاز به انرژی در جهان، قیمت بالا و اثرات استفاده از آن در انتشار گازهای گلخانه ای و محدودیت منابع انرژی منجر به افزایش تحقیقات بر موازنه انرژی در سیستم های تولید گیاهان زراعی شده است. هدف این تحقیق مقایسه روش های تهیه بستر و کاشت بذر از نظر مصرف انرژی در گندم در شرایط منطقه کردکوی استان گلستان بود. در این تحقیق 5 روستا و در هر روستا 3 مزرعه انتخاب شد که در هر مزرعه یکی از روش¬های تهیه بستر بذر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023