اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد)

نویسندگان

چکیده

ثبات و پایداری اکوسیستم های مرتعی مرهون مدیریت صحیح بر این منابع است که این مهم با شناخت روشهای مدیریتی و بهره‌برداری موجود میسر می‌گردد و باتوجه به اینکه تعیین طول دوره چرا یکی از موارد مهم در مدیریت مراتع می باشد در این مطالعه اثر طول دوره چرا در طی فصل رویش در مراتع استپی چرای فصلی و چکنه شواز استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌برداری به روش سیستماتیک تصادفی با تعداد 30پلات دو مترمربعی در امتداد 10 ترانسکت در هر دو سایت مراتع چکنه و چرای فصلی در سه زمان ابتدا، اواسط و انتهای فصل رویش با توجه به فرم رویشی غالب و همگنی پوشش انجام شد. در داخل هر پلات فهرست گونه‌های موجود، درصد تاج پوشش، تولید و تعداد پایه های گیاهی اندازه‌گیری گردید و دادها با استفاده از تجزیه واریانس دو طرفه و آزمون دانکن در نرم افزار SPSS22 آنالیز گردید. نتایج نشان داد تراکم، تولید و درصد پوشش گیاهی در اثر چرای دائم کاهش معنی داری(01/0p

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

باتوجه به حساسیت اراضی شور و قلیا و محدودیت رشد گیاهان مرتعی در شرایط شوری و قلیائیت خاک، لازم است که نسبت به حفاظت گیاهان مرتعی که منجر به حفاظت خاک آن اراضی از فرسایش به خصوص فرسایش بادی می‌شود مدیریت کرد. در دامداری‌هایی که در این اراضی مشاهده گردید، اثرات شدت‌های مختلف چرای دام با توجه به نزدیکی و دوری دام از آغل مشهود است. در این تحقیق نقش دام در چرای گونه‌های مرتعی شور محدوده چرایی 3 آغل ...

باتوجه به حساسیت اراضی شور و قلیا و محدودیت رشد گیاهان مرتعی در شرایط شوری و قلیائیت خاک، لازم است که نسبت به حفاظت گیاهان مرتعی که منجر به حفاظت خاک آن اراضی از فرسایش به خصوص فرسایش بادی می شود مدیریت کرد. در دامداری هایی که در این اراضی مشاهده گردید، اثرات شدت های مختلف چرای دام با توجه به نزدیکی و دوری دام از آغل مشهود است. در این تحقیق نقش دام در چرای گونه های مرتعی شور محدوده چرایی 3 آغل ...

تغییرات ذخیره بذر گونه‌ها در خاک بر پویایی پوشش گیاهی مراتع تاثیر گذار است. هدف این تحقیق تعیین میزان تغییرات بانک بذر گونه‌های گیاهی در طول فصل رویش دربخشی از علفزارهای ییلاقی دامنه شمالی البرز واقع در مراتع منطقه سرخ‌آباد در شهرستان سوادکوه، استان مازندران است. بانک بذر در ماه‌های اسفند، اردیبهشت، مرداد و مهر با نمونه‌گیری از دو عمق خاک (صفر تا 5 و 5 تا 10 سانتی‌متر) انجام شد. نمونه‌ها در شرا...

چرای بیش از حد ظرفیت می­تواند موجب تغییراتی در پوشش گیاهی مراتع گردد. در این تحقیق از تنوع، غنا و برخی گروه‌ها و خصوصیات کارکردی به­عنوان گزینه­ای برای ارزیابی پاسخ پوشش گیاهی به شدتهای مختلف چرای دام استفاده شد. مطالعه در منطقه ماهور ممسنی در استان فارس در سه شدت چرا (قرق بلند مدت (مرجع)، کلید و بحرانی) انجام شد. نمونه‌گیری پوشش گیاهی به صورت تصادفی- منظم با ثبت درصد تاج پوشش گونه­های گیاهی ان...

بخش مهمی از تنوع گونه‌ای در اکوسیستم مرتعی به صورت ذخیره بذر گیاهان در خاک است. این منبع گونه‌ای می‌تواند در هر سال و بین سال‌های مختلف تغییر نماید. این تغییرات می‌تواند تغییر در پوشش گیاهی را به همراه داشته باشد. هدف از این تحقیق شناسایی تغییرات ترکیب، غنا و تنوع گونه‌ای در بانک بذر خاک در طول یک فصل رویش بوده است. این مطالعه در بخشی از علفزارهای کوهستانی منطقه سرخ آباد سوادکوه در استان مازندر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود