اثرات ویتامین E بر آسیب‌های کبدی و کلیوی ناشی از مصرف دیانابول در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: داروهای استروئید آنابولیک به­ویژه دیانابول در بین ورزشکاران به­عنوان داروی نیروزا مصرف می­شود که موجب اسیب به کبد و تغییرات ساختاری آن می شود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ویتامین E در برابر سمیت کبدی و کلیوی ناشی از دیانابول می باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، ۷۲ موش نر بالغ به صورت تصادفی به ۸ گروه ۹ تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش­ها ویتامین E را به میزان ۱۰۰ واحد بین­المللی بر کیلوگرم به صورت خوراکی از طریق گاواژ  به­مدت ۴۲ روز دریافت نمودند. به سه گروه از گروه­های فوق چهار ساعت بعد از دریافت ویتامین E به ترتیب دیانابول به میزان ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی­گرم بر کیلوگرم به­صورت خوراکی تجویز گردید. گروه کنترل و گروه­هایی که تنها دیانابول به میزان ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی­گرم بر کیلوگرم به­صورت خوراکی دریافت می­کردند، نیز در نظر گرفته شد. ۲۴ ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه­های سرمی جهت ارزیابی­های بیوشیمیایی و نمونه­های بافتی جهت ارزیابی­های هیستولوژی، هیستومورفومتریک و هیستوشیمیایی جمع­آوری و بررسی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که داروی دیانابول باعث افزایش معنی­دار در سطح (۹/۷۶±۱۵۸/۵۲) AST، (۱۱/۰۲±۱۱۳/۷) ALT، (۵/۹۴±۱۴۱/۳۰) ALP و نیز کاهش معنی­دار آلبومین (۰/۷۴±۱/۰۴) نسبت به گروه کنترل (به ­ترتیب ۷/۵۴±۷۲/۶۱، ۷/۰۳±۴۱/۴۷، ۴/۳±۱۱۲/۸، ۰/۲۵±۳/۱۴) گردید (۰/۰۵>p). تجویز ویتامین E به شکل قابل ملاحظه­ای سطح (۹/۸۶±۱۱۰/۵۶) AST، (۴/۰۲±۸۰/۱۹) ALT، (۴/۹۴±۱۲۰/۵۲) ALP و نیز میزان آلبومین (۰/۲۸±۲/۱) را بهبود بخشید (۰/۰۵>p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ویتامین E قادر به کاهش آسیب­های اکسیداتیو ناشی از دیانابول در کبد و کلیه موش می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش محافظتی اتیل پیروات و ویتامین E در برابر سمیت کلیوی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

Background : Phenylhydrazine (PHZ) as a well-known hemolytic compound causes toxicity in different tissues. The present study aimed to evaluate the probable protective effects of ethyl pyruvate (EP) and vitamin E (vit E) against the damage caused by PHZ in mice kidney. Materials and Methods: The adult male mice were divided into eight groups, with 8 mice in each group. The control group receiv...

متن کامل

اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول

سابقه و هدف: استفاده از استروئید­های آنابولیک-آندروژنیک در بین ورزشکاران بسیار گسترده است و داروهای آنابولیک، به ویژه دیانابول، به عنوان داروی نیروزا برای رشد و تقویت عضلات در جوانان استفاده می­شوند؛ ولی با این حال درباره عوارض این دارو روی دستگاه تولید­مثل اطلاعات زیادی در­ دسترس نیست. مطالعه حاضر به ­منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب­های ناشی از دیانابول بر دستگاه تناسلی نر ...

متن کامل

تأثیر ویتامین e بر استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری

مقدمه: مطالعات اخیر نشان می دهد که آسیب ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد کلیوی موجب ایجاد ضایعه در برخی اندام های دور دست مانند کبد می گردد. از آنجایی که برخی مطالعات، استرس اکسیداتیو را در ایجاد این ضایعات دخیل می دانند، در این مطالعه اثر تجویز ویتامین e به عنوان یک آنتی اکسیدان بر استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد کلیوی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: موش های سوری نر به سه گر...

متن کامل

مطالعه اثرات Lactobacillus paracasei بر آسیبهای کبدی ناشی از اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در همستر

بیماری اسهال هنــوز بـه عنـوان یکـی از بـزرگ‌ترین مشـکلات سلامتی در کشورهای مختلف جهان مطرح می‌باشد. در کشورهای در حـال توسـعه اشریشـیا کلـی انتروپاتوژنیک از عوامـل مـهم اسـهال در بچه‌ها و مهم‌ترین عامل اســهال مسـافران مـی‌باشـد. کلونیزاسیون اشریشـیا کلـی انتروپاتوژنیک در روده انسان و حیوان و مهاجرت باکتری به کبد می‌تواند عوارضی را برای این ارگان ایجاد نماید (2). پروبیوتیـک‌هـا میکـروارگانیسـم...

متن کامل

اثرات محافظتی و درمانی عصاره‌ی سیاه دانه و ویتامین E در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی

Background and Objective: Cisplatin is one of the most important chemotherapy agents but its clinical use has been restricted due to nephrotoxicity. Nigella sativa (N.sativa) is an annual plant with many pharmacologic properties that has been used as a natural remedy for a number of illnesses. In the present study preventive and preventive-treatment effects of N.sativa extract was evaluated aga...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 9

صفحات  36- 47

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023