اثرات ژل آلوئه‌ورا بر روند فولیکولوژنز و آپوپتوز در تخمدان موش صحرایی

ثبت نشده
چکیده

آلوئه­ورا، گیاهی دارویی است که خواص سودمند زیادی دارد. با توجه به اثرات سودمند آلوئه­ورا و اهمیت تخمدان، مطالعه اثرات آلوئه­ورا بر ساختار تخمدان ضروری به­نظر می­رسد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ژل آلوئه­ورا بر ساختار تخمدان و روند فولیکولوژنز و میزان آپوپتوز در بافت تخمدان می­باشد. در این مطالعه تعداد 28 سر موش­ صحرایی ماده بالغ به شکل تصادفی به 4 گروه تقسیم بندی شدند. دو گروه شاهد که یکی از آن­ها پس از 4 هفته و دیگری پس از 8 هفته نمونه­گیری شدند. گروه سوم آلوئه­ورا (mg/kg 300 روزانه، خوراکی) به مدت 4 هفته و گروه چهارم آلوئه­ورا (mg/kg 300 روزانه، خوراکی) به مدت 8 هفته دریافت نمودند. پس از طی دوره آزمایش، ابتدا وزن و قند خون موش­ها اندازه­گیری، سپس آسان­کشی و تخمدان آن­ها جدا گردید. تخمدان راست به روش استاندارد تهیه مقاطع بافتی برش­گیری و به روش­های هماتوکسیلین و ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. تخمدان­ چپ جهت انجام آزمایش کاسپاز3  جدا گردید. تعداد و قطر فولیکول‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه در تخمدان موش­های دریافت کننده آلوئه­ورا افزایش معنی­داری نسبت به گروه شاهد در انتهای هفته چهارم و هشتم نشان دادند (001/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات امواجRFو میدان الکترومغناطیس حاصل از تابشMRIبرفرآیند فولیکولوژنز در موش های صحرایی بالغ

زمینه و هدفبررسی همه جانبه ای درباره اثرات و میدان الکترومغناطیس با شدت می باشد صحرایی بعنوان مدل حیوانی مورد مطالعه قرار دهیم200 1 با فرکانس : با توجه به افزایش روز افزون استفاده از امواج الکترومغناطیس درصنعت و پزشکی، خصوصاً در دستگا ه هایمیدان های الکترومغناطیس با شدت های مختلف بر فعالیت ، MRI تشخیصی مانندRF باف تها و ارگان های مختلف ضروری بنظر می رسد. لذا بر آن شدیم تا تأثیر امواجرا بر فرآیند...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر بافت تخمدان و محور هیپوفیز – گناد در موش صحرایی ماده

سابقه و هدف: با توجه به مصرف گسترده نانو ذرات نقره، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات  احتمالی آن بر روی هورمون های محور هیپوفیز–گناد و بافت تخمدان انجام شد.                                                           مواد و روش ها: موش های صحرایی ماده بالغ به  پنج گروه تقسیم شدند. گروه های تیمار به ترتیب غلظت های25، 50 ، 100 و 200 میلی گرم بر کیلو گرم نانو ذره نقره  را به صورت خوراکی به مدت 30 روز...

متن کامل

بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی

زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی را تحت تاثیر یکی از آگونیست هایGnRH یعنی بوسرلین استات ...

متن کامل

اثرات داروی آلپرازولام بر روی رشد و نمو فولیکول‌های تخمدان موش صحرایی

مقدمه:داروی آلپرازولام از خانواده بنزودیازپین­ها است. این دارو به دلیل اثرات فارماکولوژیک ویژه­ خود کاربردهای گوناگونی دارد. بیشترین مصرف این دارو به علت خواص خواب­آور و آرام­بخش آن است. آلپرازولام علاوه بر مغز بر روی بسیاری دیگر از اندام­های بدن مؤثر است. با توجه به مصرف بسیار زیاد این دارو به خصوص توسط زنان، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مصرف آلپرازولام با دوزهای مختلف بر ساختار هیستومورفومت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  31- 43

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021