اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشد چمن لولیوم تحت شرایط تنش شوری

نویسندگان

  • الهام مطلبی استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد، واحد گرمسار، ایران.
  • محمد کاظم سوری استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. * (مسوول مکاتبات)
  • محمودرضا روزبان استادیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • مسعود مقدم‌یار کارشناس ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

چکیده زمینه و هدف: افزایش شوری آب و خاک یکی از مهم­ترین چالش­های پیش روی بخش کشاورزی محسوب می­شود. شوری رشد و تولید گیاهان را به شکل­های مختلف تحت تأثیر قرار ­می­دهد. از طرف دیگر کاربرد موادی مانند اسید سالیسیلیک با ایفای نقش در سیستم­های انتقال پیام در گیاهان می­تواند باعث مقاومت در آن­ها گردد. در این تحقیق اثرات محلول­پاشی غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک بر رشدونمو چمن لولیوم تحت سطوح مختلف شوری مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این آزمایش در قالب فاکتوریل برپایه طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. بدین منظور اسید سالیسیلیک در 4 غلظت (صفر، 100، 200، 300 میلی­گرم بر لیتر) به صورت اسپری برگی و شوری خاک در 3 سطح (3-4، 6-7، 9-10 dS/m) بکار گرفته شد. عوامل رشدونمو گیاه در دو زمان اواسط و اواخر دوره رشد گیاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شوری و هم­چنین محلول­پاشی اسید سالیسیلیک بسیاری از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه لولیوم را تحت تأثیر قرار می­دهد، به­طوری­که بیشترین وزن تروخشک اندام­های هوایی در زمان برداشت اول مربوط به تیمارهای بالای شوری بود، درحالی که در این برداشت شاخص کلروفیل و ارتفاع گیاه با افزایش سطح شوری در گیاهان کاهش نشان داد. در برداشت دوم ارتفاع گیاه و دیگر صفات مرتبط با رشد به طور مشخصی با افزایش میزان شوری کاهش یافت. هم­چنین کاربرد اسید سالیسیلیک وزن تر و خشک ریشه را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد درحالی که تأثیری بر وزن تروخشک اندام­های هوایی نداشت. بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده می­توان بیان نمود که کاربرد اسید سالیسیلیک احتمالاً می­تواند در تخفیف اثرات تنش شوری در چمن لولیوم موثر باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد چمن فستوکا (festuca rubra) و لولیوم (lolium perenne) تحت شرایط تنش شوری

فستوکای قرمز (festuca rubra) و لولیوم چندساله (lolium perenne) از مهم ترین چمن­های فصل سرد هستند که به عنوان پوشش سبز در سراسر جهان استفاده می­شوند. بذرهای فستوکا و لولیوم به مدت 12 ساعت در آب مقطر (شاهد) و 100 میلی­گرم در لیتر sa خیسانیده شدند. بذرها در مخلوط خاکی نمکی شده با غلظت­های مختلف nacl (0، 40، 80 و 120 میلی­مولار) کشت شدند. درصد و سرعت جوانه­زنی با افزایش سطوح شوری کاهش یافت. لولیوم ...

متن کامل

اثرات کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیک نیشکر تحت شرایط شوری

در این تحقیق اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی پاسخ های فیزیولوژیک نیشکر (saccharum officinarum l.) واریته cp69-1062 تحت تنش شوری مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی تحت شرایط گلخانه ای در مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان، در سال 1391 اجرا گردید. تیمار های آزمایشی شامل سه سطح شوری آب آبیاری (1>، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر) و چهار غلظت سالیسیلیک اسید (صفر،...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن لولیوم (Lolium perenne cv. Numan) تحت تنش خشکی

چمن لولیوم یا رای گراس چندساله گیاهی با نام علمی Lolium perenne L. از خانوادۀ گندمیان است که در طراحی فضای سبز اهمیت بسیاری دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک بر بهبود برخی از ویژگی­های رشدی و بیوشیمیایی گیاه لولیوم تحت تنش خشکی بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار­های موردبررسی در این آزمایش، اسید سالیسیلیک در سه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 5

صفحات  139- 152

تاریخ انتشار 2019-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023