اثرات Nd:YAG پالسی بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

نویسندگان

  • انصلری, قاسم
  • عبیدی, علی
  • عظیما, احمد
  • قاسمی, امیر
چکیده

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر پالسی بر ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیتی می‌باشد (Invitro).مواد و روشها: به این منظور در 32 پرمولر سالم حفرات استاندارد کلاس V در سمت باکال و لینگوال تعبیه شد. حاشیه لثه حفرات 1 تا 2 میلیمتر زیر CEJ قرار داشت. دندانها بطور اتفاقی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. لیزر Nd:YAG با انرژی 15 و 20 mJ/pulse در گروه‌های مورد قبل از عمل اچینگ، پاتوسیک و ترسیم انجام شد. تمام نمونه‌ها تحت 1000 سیکل حرارتی قرار گرفتند. سپس نمونه به مدت یک هفته در فوشین 2% قرار گرفته و پس از برش نفوذ رنگ با اسکنر دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: میزان ریزنشت در حفرات تحت تابش 20mJ/pulse کاهش یافته، اما 15mJ/pulse اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد را نشان نمی‌دارد.نتیجه‌گیری: لیزر Nd:YAG پالسی توانایی کاهش میزان ریزنشت در انرژی پیشنهادی را دارد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر دو Surface Sealant بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: When composite resin polymerizes, shrinkage stresses tend to produce gaps at the tooth/ restoration interfaces. Surface sealants may reduce or avoid problems related to the marginal interface. The aim of this study was to evaluate the effect of two different surface sealants (Fortify and Optiguard) on the microleakage of class V resin composite restorations. Materials and ...

متن کامل

تاثیر دو surface sealant بر میزان ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی

زمینه و هدف: استرس ناشی از پلیمریزه شدن کامپوزیت تمایل به ایجاد فضاهایی در سطح بین دندان و ترمیم دارد. این امکان وجود دارد که surface sealantها مشکلات مربوط به ریزنشت در نواحی مارجینال را کاهش و یا از ایجاد آنها جلوگیری کنند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر دو نوع surface sealant (fortify and optiguard) بر ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی بود.روش بررسی: 23 دندان مولر سالم جمع آوری و در سطوح باکال ...

متن کامل

ریزنشت لبه‌ای ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل APF

  Background and Aims: The most effective preventing tooth decay method is fluoride compounds applications. Some studies suggested that APF gels caused changes on the superficial physical properties of composite. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the marginal microleakage of class V composite restorations before and after AFP gel application.   Materials and Methods: The clas...

متن کامل

بررسی ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل 6 و 7 در حفرات کامپوزیتی کلاس V

Background and Aims: Microleakage is one of the most common problems in bonding systems, which cause different clinical shortcomings such as post operative sensitivity, marginal discoloration and pulp necrosis that can decrease those using bonding systems. The aim of this study was to compare the microleakage of three self etch bonding agents (generation 6 and 7) in class 5 composite cavities...

متن کامل

ریزنشت سیستم‌های ادهزیو توتال اچ و سلف اچ در حفرات کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: This ex vivo study was done to evaluate the effect of different adhesive systems on microleakage of class V composite restorations.Materials and Methods: Thirty extracted human third molar teeth were selected and class V cavities were prepared (3×3×1.5 mm) on buccal and lingual surfaces. Then, teeth were divided into 3 groups. Adhesives used in this study were Excite (Ivocl...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره None

صفحات  29- 33

تاریخ انتشار 2003-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022