اثرا ت ترکیبی آتورواستاتین و اکسید روی بر استرس اکسیداتیو هیپوکامپ موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین(STZ)

نویسندگان

  • حیدری, رضا گروه بیوشیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • فرخی, فرح گروه بافت و تشریح، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دیابت اختلال متابولیکی است که مشخصه اصلی آن هیپرگلیسمی‌می‌باشد، هیپرگلیسمی ‌از طریق فرآیندهای آنزیمی ‌و غیر آنزیمی ‌موجب القای اکسیداسیون خود به خودی گلوکز گردیده و با تحریک تولید قطعات اکسیژنی و نیتروژنی فعال، منجر به استرس اکسیداتیو می‌شود. از این رو با توجه به اثرات آنتی‌اکسیدانی آتورواستاتین و اکسید روی، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسید روی بر سطح استرس اکسیداتیو و برخی آنتی‌اکسیدان‌ها در رت‌های دیابتی بود. روش­ بررسی: در این مطالعه تجربی 50 سر رت ماده نژاد ویستار، به طور تصادفی انتخاب و به پنچ گروه ده­تایی؛ کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی تیمار شده با آتورواستاتین(20 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان، روزانه ـ خوراکی)، دیابتی تیمار شده با اکسید­روی(30 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان، روزانه‌ـ خوراکی) و دیابتی تیمار شده با ترکیبی از نصف دز داروهای آتورواستاتین(10 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان، روزانه‌ـ خوراکی) و اکسید­روی (15 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، روزانه ـ خوراکی) که هر کدام به صورت جداگانه گاواژ می‌شدند، توزیع شدند. دیابت با تزریق 60 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان استرپتوزوتوسین (STZ)به صورت درون صفاقی القا شد. کلیه تیمارها به صورت محلول در آب مقطر به مدت چهار هفته انجام شد. بعد از اتمام دوره تیمار، وزن و قند خون حیوانات اندازه­گیری و با داده های مربوط به وزن و قند­خون که در هفته های قبل از شروع بررسی و دوم اندازه‌گیری شده بودند، مقایسه شد. هم‌چنین سطح پراکسیداسیون لیپیدی(مالون­دی­آلدهید)، فعالیت آنزیم کاتالاز(CAT) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام  (TAC)به عنوان شاخص­های استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده  از آزمون‌های آماری  آنوا و توکی تجزیه و تحلیل شدند.  یافته­ها: اکسید­روی و آتورواستاتین به تنهایی بیش از آنکه موجب کاهش قند خون شود، موجب کاهش عوارض ناشی از دیابتی شدن از جمله آسیب­های اکسیداتیو می­شود و ترکیب این دو در کنار کاهش سطح عوارض دیابتی شدن، موجب کاهش معنی­دار سطح قند خون و مهار کاهش وزن حیوانات خواهد شد(05/0p<). نتیجه­گیری: به نظر می­رسد ترکیب آتورواستاتین و اکسید­روی اثر بهتری در کنترل سطح قند خون و استرس اکسیداتیو و در نتیجه در کنترل دیابت داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرا ت ترکیبی آتورواستاتین و اکسید روی بر استرس اکسیداتیو هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین (stz)

زمینه و هدف: دیابت اختلال متابولیکی است که مشخصه اصلی آن هیپرگلیسمی می باشد، اثبات شده که  هیپرگلیسمی از طریق فرایندهای آنزیمی و غیر آنزیمی موجب القای اکسیداسیون خود به خودی گلوکز گردیده و با تحریک تولید قطعات اکسیژنی و نیتروژنی فعال، منجر به استرس اکسیداتیو می شود، از این رو با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی آتورواستاتین و اکسید روی، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسید روی ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تاثیر آتورواستاتین بر استرس اکسیداتیو پانکراس موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقدمه: پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند داروی آتورواستاتین سبب مهار استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت در بسیاری از بافت‌های بدن می‌شود. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر داشت تا اثرات درمانی داروی آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو بافت پانکراس در موش صحرایی دیابتی را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش‌ها: به منظور انجام پژوهش، موش‌های صحرایی به صورت تصادفی در چهار گروه طبیعی، طبیعی درمان شده، دیابتی و دیا...

متن کامل

اثر‌ ترکیب‌ آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Abstract Introduction: Diabetes is a metabolic disorder associated with the liver which functions as an insulin-dependent organ. Objective: To evaluate the effects of combined atorvastatin and zinc on liver dysfunction and hepatic injuries in the conditions of hyperglycemia. Materials and Methods: Fifty female Wistar rats in five groups, 10 in each: one control group (group NC) and four diab...

متن کامل

اثر تیموکینون بر حافظه فضایی کوتاه‌مدت، یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موشهای صحرایی دیابتی، و بررسی نقش استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ

سابقه و هدف: دیابت قندی در درازمدت با اختلالاتی در یادگیری، حافظه و شناخت همراه است. با توجه به اثر ضد دیابتی و آنتی‌اکسیدانی تیموکینون، در این بررسی اثر تجویز درازمدت آن بر یادگیری و حافظه موشهای صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، موشهای صحرایی نر به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با تیموکینون (mg/kg 5)، دیابتی، و دو گروه دیابتی تحت درمان با تیموکینون (5/2 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 8

صفحات  730- 745

تاریخ انتشار 2016-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023